انگشت شست یا مشت گره کرده ، همه آنها باید انگشتان خود را در کف خود قرار دهند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 👍 دست مشت است. متعلق به دسته اصلی 👌 افراد و بدن. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.