موارد مهم باید قفل شوند ، و کلید را گم نکنید! برای جزئیات بیشتر به این زیر گروه مراجعه کنید.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🔏 قفل و کلید است. متعلق به دسته اصلی ⌚ اشیاء. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.