فیلتر: سن

سن: Top 5

گسترش: داده ها و توزیع دقیق
رتبه بندی 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ همه
1 🫶 🫶 🫶 🫶 🫶 🥺 🫶
2 🥺 🥺 🤍 🥺 🥺 🫶 🥺
3 🤍 🥺 🥰 🥰 🫂 🤍
4 🤍 🫡 🥰 🫣 🫣 🙃 🫡
5 🫡 🫠 🫠 💙 🏻 🥰
6 🫠 🧡 🤍 😘 🤗 🫠
7 🏻 🫂 🤗 🫣
8 🗿 🫂 🥹 🏻 🧡 🫂
9 🥹 🥰 🫡 🗿 🫡 🏻
10 🤘 🖕 🤗 🫂 🥹
11 ❤️‍🩹 🫰 💙 🧡 🫰 🗿
12 🪬 🫣 🏻 🤘 🫠 🥰
13 🫂 💙 ❤️‍🩹 ❣️ 🫰
14 🏻 🗿 🫣
15 🫰 🙏 🫣 🙏 🤘
16 🖕 🥹 🫰 ❤️‍🩹
17 🤌 🖕 🫂 🖕 💙
18 ✈︎ ✈︎ 🤗 🪬 🪬
19 🤌 🤌 🙃 🖕
20 🫣 🧡 🙃 🤌
21 ☯︎ ❤️‍🩹 🤘
22 💙 🔥 🪬 😘 🙏
23 🫀 🦋 😏 🫡 ✈︎
24 🥰 👲🏿 🦋 🙈 🧡
25 🦋 ❣️ 🖤 🫰 🙃
26 🖤 🤗 ❣️ 🤨 🤗
27 🙃 🖤 🙏 👌 ☯︎
28 🙏 🤘 🙌 🦋
29 🗿 🙈 🧐 🖤
30 ❤‍🩹 🥴 🥹
31 🥀 🥀 😜 ❤️‍🩹 🫀
32 🥲 📍 💘 ❣️
33 👲🏿 🤞 💗 👲🏿
34 🧸 🪬 💜 🌸 🥀
35 💜 🙃 🔥 🤞 💜
36 📍 💜 😎 😏
37 ☪︎ 🫀 🖾 🍃 📍
38 😏 😏 ❤️ 🍑 🔥
39 🤞 😘 ☯︎ 🥷 🥲
40 🤏 🤌
41 🙂 🍀
42 🧡 😎 🔥 🤞
43 🤟 😍 😊 🥲 🧸
44 ❣️ 💍 🙄 ✈︎ ❤‍🩹
45 💚 📍 🖇 🙈
46 ☯︎ 🙂 ✔︎ 😍
47 😵‍💫 🌸 😛
48 💍 🍀 🙂
49 🤏 🙈 😍 😘
50 🤗 💚 😘 🤏
51 🙄 🖾 🤨 ☪︎
52 🌚 🍃 💍
53 😍
54 ☠︎ 🥲 💖 😎
55 💘 🧐 💘
56 🔥 📢 🌷 🙄
57 🫧 🍑 🧸
58 🤏 💚
59 🫵 😎 🫧 🥴
60 💗 😅 👲🏿 🖾
61 🥴 🤤 🥲 🍑
62 😑 😊 🌹 🤟
63 🙂 ☪︎ 🕊 🌚
64 🧿 🍀 💞 🖇
65 😎 🙄 📈 💗
66 🩹 👏 💡 ❤️
67 💞 ✔︎ 🫵
68 💎 👍 ❤‍🩹 😵‍💫
69 🤭 📌 🧐 🍀
70 😅 🗣 👌 💘
71 💖 💕 🎀
72 🎭︎ 🖇 🖇 🫵
73 🖇 🥀 💞
74 🧸 🍑 😅
75 🍑 📉 🌚 😑
76 ❤️ ❤️ 🍃
77 🚬 💅 🤨
78 🪐 🥴 ✈︎ ✔︎
79 💀 🤟 ✔︎ 💖
80 🖾 🏳️‍🌈 🫀 🧐
81 💡 🛐 💝 💕
82 🏳️‍🌈
83 🍃 😵‍💫
84 🙈 😇 🚬
85 ♿︎ 💋 🍊 🫧
86 💕 🎁 💀 🤤
87 ☮︎ 💆‍♀️ 👍
88 😶‍🌫️ 💛 🩹 🌸
89 💞 😑 ☠︎
90 💅 🤨 😛 🧿
91 😮‍💨 ❤️‍🔥 😳 🤭
92 🛐 🤎 🎉 💀
93 🫦 ☺️ 🍂 🎭︎
94 🌚 💕 🕊
95 ❤️‍🔥 🚬 😈 🏳️‍🌈
96 👍 🤭 🎭︎ 🩹
97 💋 👑 😜
98 🦦 😜 💔 💅
99 🕊 🕊 🤤 🛐
100 ✔︎ 🤡 🤷‍♀ 🌷