تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

دسته: Top 5

دسته - رتبه بندی ایموجی های محبوب | emojiall.com 😏 پوزخند: #5 (0) 53.0174 🙃 صورت وارونه: #4 (0) 53.0174 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0) 53.0174 🤍 قلب سفید: #2 (0) 53.0174 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 53.0174 🙌 دست‌های بالا آورده: #5 (0) 15.2502 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (0) 15.2502 🤞 انگشتان گره خورده: #3 (0) 15.2502 🖕 انگشت میانه: #2 (0) 15.2502 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (0) 15.2502 ⚕ نماد پزشکی: #5 (1) 6.3836 ✔ علامت تیک: #4 (0) 6.3836 ↖ پیکان بالا چپ: #3 (-2) 6.3836 🔞 زیر ۱۸ سال ممنوع: #2 (1) 6.3836 🛐 محل عبادت: #1 (1) 6.3836 🍀 شبدر چهاربرگ: #5 (3) 6.3062 🌹 رز: #4 (-1) 6.3062 🍃 رقص برگ در باد: #3 (3) 6.3062 🥀 گل پژمرده: #2 (0) 6.3062 🦋 پروانه: #1 (0) 6.3062 💍 حلقه: #5 (0) 5.6910 📈 نمودار صعودی: #4 (3) 5.6910 🚬 سیگار: #3 (-2) 5.6910 📍 سنجاق ته‌گرد: #2 (0) 5.6910 🗿 سردیس موآی: #1 (3) 5.6910 😏 پوزخند: #5 (0)😏 🙃 صورت وارونه: #4 (0)🙃 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🙌 دست‌های بالا آورده: #5 (0)🙌 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (0)🤟 🤞 انگشتان گره خورده: #3 (0)🤞 🖕 انگشت میانه: #2 (0)🖕 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (0)🤌 ⚕ نماد پزشکی: #5 (1) ✔ علامت تیک: #4 (0) ↖ پیکان بالا چپ: #3 (-2) 🔞 زیر ۱۸ سال ممنوع: #2 (1)🔞 🛐 محل عبادت: #1 (1)🛐 🍀 شبدر چهاربرگ: #5 (3)🍀 🌹 رز: #4 (-1)🌹 🍃 رقص برگ در باد: #3 (3)🍃 🥀 گل پژمرده: #2 (0)🥀 🦋 پروانه: #1 (0)🦋 💍 حلقه: #5 (0)💍 📈 نمودار صعودی: #4 (3)📈 🚬 سیگار: #3 (-2)🚬 📍 سنجاق ته‌گرد: #2 (0)📍 🗿 سردیس موآی: #1 (3)🗿 😂 شکلک ها و احساسات: دسته - رتبه بندی ایموجی های محبوب😂 شکلک ها و احساسات 👌 مردم و بدن: دسته - رتبه بندی ایموجی های محبوب👌 مردم و بدن 🛑 نمادها: دسته - رتبه بندی ایموجی های محبوب🛑 نمادها 🐵 حیوانات و طبیعت: دسته - رتبه بندی ایموجی های محبوب🐵 حیوانات و طبیعت ⌚ اشیاء: دسته - رتبه بندی ایموجی های محبوب⌚ اشیاء
گسترش: داده ها و توزیع دقیق
نمودار پای توزیع دسته صفحات مرور کاربر | emojiall.com 🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.08% 🍓 غذا و نوشیدنی 2.65% ⚽ فعالیت ها 3.19% 🏁 پرچم ها 3.24% 🚌 مسافرت و مکان 4.20% ⌚ اشیاء 5.69% 🐵 حیوانات و طبیعت 6.31% 🛑 نمادها 6.38% 👌 مردم و بدن 15.25% 😂 شکلک ها و احساسات 53.02% نمودار پای توزیع دسته صفحات مرور کاربر | emojiall.com 🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.08% 🍓 غذا و نوشیدنی 2.65% ⚽ فعالیت ها 3.19% 🏁 پرچم ها 3.24% 🚌 مسافرت و مکان 4.20% ⌚ اشیاء 5.69% 🐵 حیوانات و طبیعت 6.31% 🛑 نمادها 6.38% 👌 مردم و بدن 15.25% 😂 شکلک ها و احساسات 53.02% 🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.08%🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.08% 🍓 غذا و نوشیدنی 2.65%🍓 غذا و نوشیدنی 2.65% ⚽ فعالیت ها 3.19%⚽ فعالیت ها 3.19% 🏁 پرچم ها 3.24%🏁 پرچم ها 3.24% 🚌 مسافرت و مکان 4.20%🚌 مسافرت و مکان 4.20% ⌚ اشیاء 5.69%⌚ اشیاء 5.69% 🐵 حیوانات و طبیعت 6.31%🐵 حیوانات و طبیعت 6.31% 🛑 نمادها 6.38%🛑 نمادها 6.38% 👌 مردم و بدن 15.25%👌 مردم و بدن 15.25% 😂 شکلک ها و احساسات 53.02%😂 شکلک ها و احساسات 53.02%

📈بیشتر - نمودار توزیع

دسته # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 1-100
😂 شکلک ها و احساسات 🥺 🤍 🥰 🙃 😏 ...
👌 مردم و بدن 🤌 🖕 🤞 🤟 🙌 ...
🏼 رنگ پوست و سبک مو 🏻 🦲 🦱 🏿 ...
🐵 حیوانات و طبیعت 🦋 🥀 🍃 🌹 🍀 ...
🍓 غذا و نوشیدنی 🥮 🍑 🍒 🧊 🍓 ...
🚌 مسافرت و مکان 🌚 🌝 🔥 🪐 🌈 ...
⚽ فعالیت ها 🧸 🧿 🎑 🎃 ...
⌚ اشیاء 🗿 📍 🚬 📈 💍 ...
🛑 نمادها 🛐 🔞 ...
🏁 پرچم ها 🚩 🇨🇳 🏳‍⚧ 🏳‍🌈 🇹🇼 ...