تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

فیلتر: کشور

کشور / منطقه: Top 5

کشور / منطقه - رتبه بندی ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤤 آب افتادن دهان: #5 (-4) 10.2549 🎑 آئین مشاهدهٔ ماه کامل: #4 (187) 10.2549 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #3 (0) 10.2549 🥮 کیک ماه: #2 (75) 10.2549 🇨🇳 پرچم: چین: #1 (6) 10.2549 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #5 (0) 10.0367 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی: #4 (0) 10.0367 🥺 التماس‌کنان: #3 (0) 10.0367 🖕 انگشت میانه: #2 (-1) 10.0367 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (1) 10.0367 ☯︎ یین و ینگ: #5 (4) 9.6077 🤌 انگشتان جمع‌شده: #4 (8) 9.6077 ✈︎ هواپیما: #3 (1) 9.6077 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (-1) 9.6077 🛐 محل عبادت: #1 (1) 9.6077 💕 دو قلب: #5 (15) 6.3869 😇 هاله‌دار: #4 (5) 6.3869 ✈︎ هواپیما: #3 (2) 6.3869 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1) 6.3869 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1) 6.3869 🤍 قلب سفید: #5 (-1) 5.5956 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (3) 5.5956 🖤 قلب سیاه: #3 (0) 5.5956 🌚 صورت ماه نو: #2 (3) 5.5956 😏 پوزخند: #1 (0) 5.5956 🤤 آب افتادن دهان: #5 (-4)🤤 🎑 آئین مشاهدهٔ ماه کامل: #4 (187)🎑 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #3 (0)😅 🥮 کیک ماه: #2 (75)🥮 🇨🇳 پرچم: چین: #1 (6)🇨🇳 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #5 (0)❤️‍🔥 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی: #4 (0) 🥺 التماس‌کنان: #3 (0)🥺 🖕 انگشت میانه: #2 (-1)🖕 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (1)🤌 ☯︎ یین و ینگ: #5 (4)☯︎ 🤌 انگشتان جمع‌شده: #4 (8)🤌 ✈︎ هواپیما: #3 (1)✈︎ ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (-1)❤️‍🔥 🛐 محل عبادت: #1 (1)🛐 💕 دو قلب: #5 (15)💕 😇 هاله‌دار: #4 (5)😇 ✈︎ هواپیما: #3 (2)✈︎ 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1)🥰 🤍 قلب سفید: #5 (-1)🤍 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (3)🤟 🖤 قلب سیاه: #3 (0)🖤 🌚 صورت ماه نو: #2 (3)🌚 😏 پوزخند: #1 (0)😏 🇨🇳 چین: کشور / منطقه - رتبه بندی ایموجی های محبوب🇨🇳 چین 🇮🇷 ایران: کشور / منطقه - رتبه بندی ایموجی های محبوب🇮🇷 ایران 🇧🇷 برزیل: کشور / منطقه - رتبه بندی ایموجی های محبوب🇧🇷 برزیل 🇹🇷 ترکیه: کشور / منطقه - رتبه بندی ایموجی های محبوب🇹🇷 ترکیه 🇻🇳 ویتنام: کشور / منطقه - رتبه بندی ایموجی های محبوب🇻🇳 ویتنام
گسترش: داده ها و توزیع دقیق
نقشه توزیع کشور یا منطقه از کاربران وب سایت | emojiall.com دیگران 16.10% 🇪🇸 اسپانیا 1.28% 🇨🇴 کلمبیا 1.39% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.89% 🇹🇼 تایوان 2.02% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.96% 🇮🇩 اندونزی 3.11% 🇵🇱 لهستان 3.12% 🇮🇹 ایتالیا 3.35% 🇮🇳 هندوستان 3.43% 🇩🇪 آلمان 3.45% 🇫🇷 فرانسه 3.66% 🇲🇽 مکزیک 3.68% 🇯🇵 ژاپن 3.86% 🇹🇭 تایلند 4.83% 🇻🇳 ویتنام 5.60% 🇹🇷 ترکیه 6.39% 🇧🇷 برزیل 9.61% 🇮🇷 ایران 10.04% 🇨🇳 چین 10.25% نقشه توزیع کشور یا منطقه از کاربران وب سایت | emojiall.com دیگران 16.10% 🇪🇸 اسپانیا 1.28% 🇨🇴 کلمبیا 1.39% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.89% 🇹🇼 تایوان 2.02% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.96% 🇮🇩 اندونزی 3.11% 🇵🇱 لهستان 3.12% 🇮🇹 ایتالیا 3.35% 🇮🇳 هندوستان 3.43% 🇩🇪 آلمان 3.45% 🇫🇷 فرانسه 3.66% 🇲🇽 مکزیک 3.68% 🇯🇵 ژاپن 3.86% 🇹🇭 تایلند 4.83% 🇻🇳 ویتنام 5.60% 🇹🇷 ترکیه 6.39% 🇧🇷 برزیل 9.61% 🇮🇷 ایران 10.04% 🇨🇳 چین 10.25% دیگران 16.10%دیگران 16.10% 🇪🇸 اسپانیا 1.28%🇪🇸 اسپانیا 1.28% 🇨🇴 کلمبیا 1.39%🇨🇴 کلمبیا 1.39% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.89%🇸🇦 عربستان سعودی 1.89% 🇹🇼 تایوان 2.02%🇹🇼 تایوان 2.02% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.96%🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.96% 🇮🇩 اندونزی 3.11%🇮🇩 اندونزی 3.11% 🇵🇱 لهستان 3.12%🇵🇱 لهستان 3.12% 🇮🇹 ایتالیا 3.35%🇮🇹 ایتالیا 3.35% 🇮🇳 هندوستان 3.43%🇮🇳 هندوستان 3.43% 🇩🇪 آلمان 3.45%🇩🇪 آلمان 3.45% 🇫🇷 فرانسه 3.66%🇫🇷 فرانسه 3.66% 🇲🇽 مکزیک 3.68%🇲🇽 مکزیک 3.68% 🇯🇵 ژاپن 3.86%🇯🇵 ژاپن 3.86% 🇹🇭 تایلند 4.83%🇹🇭 تایلند 4.83% 🇻🇳 ویتنام 5.60%🇻🇳 ویتنام 5.60% 🇹🇷 ترکیه 6.39%🇹🇷 ترکیه 6.39% 🇧🇷 برزیل 9.61%🇧🇷 برزیل 9.61% 🇮🇷 ایران 10.04%🇮🇷 ایران 10.04% 🇨🇳 چین 10.25%🇨🇳 چین 10.25%

📈بیشتر - نمودار توزیع

کشور / منطقه # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 1-100
0 🗺️ همه 🥺 🤍 🥰 🤌 🖕 ...
1 🇨🇳 چین 🇨🇳 🥮 😅 🎑 🤤 ...
2 🇮🇷 ایران 🤌 🖕 🥺 ❤️‍🔥 ...
3 🇧🇷 برزیل 🛐 ❤️‍🔥 ✈︎ 🤌 ☯︎ ...
4 🇹🇷 ترکیه 🥰 🥺 ✈︎ 😇 💕 ...
5 🇻🇳 ویتنام 😏 🌚 🖤 🤟 🤍 ...
6 🇹🇭 تایلند 🥺 🤍 🧸 🥲 🙏 ...
7 🇯🇵 ژاپن 🙃 ❤️‍🔥 🤌 🤲 😶‍🌫️ ...
8 🇲🇽 مکزیک 🚩 🛐 🤌 📈 😮‍💨 ...
9 🇫🇷 فرانسه 😅 🥰 🤗 🤍 😘 ...
10 🇩🇪 آلمان ☪︎ 🙌 ♌︎ 😶‍🌫️ 🥺 ...
11 🇮🇳 هندوستان 🙄 🥰 🖕 🙃 🤞 ...
12 🇮🇹 ایتالیا 🥰 🤍 💕 💘 ❤️‍🔥 ...
13 🇵🇱 لهستان 🙃 🥰 😏 🙈 😘 ...
14 🇮🇩 اندونزی 🗿 ❤️‍🔥 🤌 ✔️ 😇 ...
15 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا ☠︎ ✈︎ ☀︎ 🤌 🧐 ...
16 🇹🇼 تایوان 🥺 🥲 🇹🇼 🤍 🙃 ...
17 🇸🇦 عربستان سعودی 🥺 🧢 🧡 🖕 🤍 ...
18 🇨🇴 کلمبیا 🚩 🛐 🥰 🥺 🤌 ...
19 🇪🇸 اسپانیا 🥰 🚩 ✈︎ ☯︎ 🤍 ...
20 🇰🇷 کره جنوبی 🤍 🧡 💙 ...
21 🇵🇪 پرو 🚩 🛐 😏 🥺 🥰 ...
22 🇮🇶 عراق 🖕 🥺 🧡 🙂 🌚 ...
23 🇪🇬 مصر 🥺 🖕 🌚 🤍 🤤 ...
24 🇨🇿 Czechia 🤍 🖤 💙 💜 🥰 ...
25 🇳🇱 هلند 🤍 🥰 💙 😘 🙃 ...
26 🇭🇺 مجارستان 🤍 ❤️ 💙 😍 💜 ...
27 🇷🇴 رومانی 🥺 🤍 🥰 💙 🖤 ...
28 🇷🇺 روسیه 🥰 ❤️‍🩹 💗 🥺 🙏 ...
29 🇦🇷 آرژانتین 🚩 🙌 😘 🥰 🛐 ...
30 🇬🇷 یونان 🤍 💜 🖤 😍 💚 ...
31 🇪🇨 اکوادور 🚩 🛐 🍃 😏 🥺 ...
32 🇸🇰 اسلواکی 🥰 🤍 🤗 💙 🙃 ...
33 🇺🇦 اوکراین 🥰 🤍 🥺 💗 💖 ...
34 🇨🇱 شیلی 🚩 🛐 😮‍💨 ✈︎ ❣️ ...
35 🇭🇰 هنگ کنگ 🇹🇼 🤍 🤌 😊 🎑 ...
36 🇩🇿 الجزایر 🥺 🖕 🤍 🖤 😈 ...
37 🇲🇾 مالزی 🗿 🤍 🥰 🤌 ...
38 🇬🇹 گواتمالا 🚩 🤌 📈 😮‍💨 🛐 ...
39 🇦🇿 آذربایجان 🖤 🤍 💙 💛 ...
40 🇧🇪 بلژیک 🤍 🤗 🥰 😅 😍 ...
41 🇧🇴 بولیوی 🚩 😏 ❣️ 🛐 ...
42 🇬🇧 بریتانیا ✈︎ ☠︎ ☯︎ ☮︎ ☪︎ ...
43 🇯🇴 اردن 🥺 🖕 🧡 🖤 🤤 ...
44 🇲🇦 مراکش 🥺 🙂 🤍 🧡 🥰 ...
45 🇨🇦 کانادا ✈︎ ☠︎ ☯︎ ☪︎ 🤍 ...
46 🇵🇹 پرتغال ✈︎ 🖤 💜 💚 ...
47 🇷🇸 صربستان 🥰 🤍 😍 🥺 💜 ...
48 🇩🇴 جمهوری دومینیکن 🚩 🤞 📈 😏 ...
49 🇦🇹 اتریش ☪︎ 🥰 🤗 ♌︎ 🙌 ...
50 🇻🇪 ونزوئلا 🚩 ❣️ 💜 🖇️ 💕 ...
51 🇭🇷 کرواسی 🥰 🤍 😍 🤗 💙 ...
52 🇧🇩 بنگلادش 🖕 🙂 🙄 🖤 😑 ...
53 🇧🇬 بلغارستان 🤍 🖤 💙 💜 😍 ...
54 🇨🇭 سوئیس 🙌 🤗 ☪︎ 🥰 😅 ...
55 🇰🇿 قزاقستان 🥰 🤍 ❤️‍🩹 💗 ...
56 🇵🇭 فیلیپین ✈︎ ☯︎ 🇸🇬 ♓︎ ☮︎ ...
57 🇭🇳 هندوراس 🚩 📈 🤌 🛐 🥺 ...
58 🇮🇱 اسرائیل 🤍 🖕 💜 💙 🥺 ...
59 🇫🇮 فنلاند 🥰 🤩 💯 🙏 😇 ...
60 🇱🇾 لیبی 🥺 🖕 🧡 🤞 🏳️‍🌈 ...
61 🇦🇺 استرالیا ☪︎ ✈︎ ☯︎ ☮︎ ♓︎ ...
62 🇸🇻 السالوادور 🚩 📈 🤙 🥰 🤌 ...
63 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین 🥰 🤍 ⚜️ 🤗 💙 ...
64 🇩🇰 دانمارک 🥰 🤗 ...
65 🇵🇾 پاراگوئه 🚩 🛐 🍃 📈 ❤️‍🩹 ...
66 🇦🇱 آلبانی 🤍 😊 🥰 💙 🤗 ...
67 🇦🇪 امارات متحده عربی 🥺 🤍 🧡 ✈︎ 🧢 ...
68 🇸🇪 سوئد 🥰 ☪︎ ❤️‍🔥 🤍 ...
69 🇨🇷 کاستاریکا 🚩 🛐 ☯︎ 🤌 💞 ...
70 🇳🇴 نروژ 💕 🤍 ❤️‍🔥 ☮︎ ✈︎ ...
71 🇳🇮 نیکاراگوئه 🚩 🤌 🛐 😏 📈 ...
72 🇲🇩 مولداوی 🥺 💛 🤍 🖤 💙 ...
73 🇹🇳 تونس 🥺 🤍 🖕 🙂 🧡 ...
74 🇰🇼 کویت 🤞 🥺 🧡 🤍 🤟 ...
75 🇬🇪 گرجستان 🤍 😲 💚 💙 💜 ...
76 🇵🇦 پاناما 🚩 ✈︎ 💘 😮‍💨 📈 ...
77 🇱🇹 لیتوانی 😍 🖤 ❤︎ 🤍 ...
78 🇸🇮 اسلوونی 🥰 🤗 ❤️ 🤍 ...
79 🇸🇾 سوریه 🥺 🖕 💚 🙂 🌚 ...
80 🇴🇲 عمان 🧡 🥺 🤍 🧢 ...
81 🇧🇾 بلاروس 🥰 💘 💖 🙏 💓 ...
82 🇵🇸 فلسطین اشغالی 🖕 🥺 🧡 🇵🇸 🤍 ...
83 🇽🇰 Kosovo 😊 🤍 💕 💝 😛 ...
84 🇺🇾 اروگوئه 🙌 🚩 ♒︎ ♓︎ ✈︎ ...
85 🇸🇬 سنگاپور ✈︎ ☯︎ 🤌 ☀︎ 🤍 ...
86 🇸🇩 سودان 🖕 🥺 🥰 😍 🤞 ...
87 🇬🇳 گینه 😂 👌 🤗 🤟 ...
88 🇲🇪 مونته‌نگرو 🥰 🤎 ☦︎ 💜 🤍 ...
89 🇰🇭 کامبوج ☯︎ 🥰 ⬇︎ 🥲 ...
90 🇷🇪 رئونیون 😅 🤌 😻 ♌︎ 🙌 ...
91 🇦🇲 ارمنستان ♑︎ 💓 🖖 🥰 ...
92 🇧🇭 بحرین 🖕 🥺 🧢 🤍 ...
93 🇱🇻 لتونی 🥰 § 🙃 💗 💀 ...
94 🇪🇪 استونی 😃 💚 🏳‍⚧ 🥺 ...
95 🇬🇵 جزیره گوادلوپ 🥰 🥺 😅 🤌 ♉︎ ...
96 🇮🇪 ایرلند ☠︎ ☮︎ 🪑 🤌 🤪 ...
97 🇱🇧 لبنان 🥺 🖕 🧡 ✈︎ 🙂 ...
98 🇲🇿 موزامبیک 🙄 🍫 💚 ⚓︎ ...
99 🇶🇦 قطر 🥺 🤍 🤭 🧡 ...
100 🇨🇮 ساحل عاج 🥰 🇨🇮 😍 ☺️ 💘 ...
101 🇨🇺 کوبا 🌝 🤌 😏 🥰 😅 ...
102 🇨🇾 قبرس 🤍 🥰 💙 😍 🇨🇾 ...
103 🇬🇺 گوام ☮︎ ✈︎ ☠︎ ☀︎ ♍︎ ...