فیلتر: جنسیت

جنسیت: Top 2

گسترش: داده ها و توزیع دقیق
رتبه بندی همه زن مرد
1 🫶 🫶 🥺
2 🥺 🤍 🫶
3 🤍 🥺 🤍
4 🫠 🫡
5 🫡
6 🫠 🏻 🫠
7 🥰 🥹 🗿
8 🥹 🥰 🥰
9 ❤️‍🩹 ❤️‍🩹 🤘
10 🏻 💙 ❤️‍🩹
11 🗿 🫡 🫂
12 🫂 🫣 🫰
13 🫰 🫂 🥹
14 💙 🫰 💙
15 🪬 🖕
16 🫣
17 🖕 🙏 🤌
18 🤘 🤌
19 🪬 🤗 🏻
20 🤌 🖕 🫣
21 🙏 🧡 💜
22 🤗 🙃 🖤
23 💜 💜 🪬
24 🙃 ✈︎ 🙏
25 ✈︎ 🗿 🙃
26 🧡 🥲 🦋
27 🤘 ✈︎
28 🖤 🤗
29 🥲 ❣️ 🧡
30 🧸 🥀
31 🦋 🫀
32 🥀 😘 🫀
33 🫀 💚 🥲
34 ❣️ 📍 ☯︎
35 ☯︎ 🤞 ❣️
36 💚 🖤 👲🏿
37 📍 🥀 💚
38 🤞 😍
39 ☯︎ 📍
40 😘 🦋 🙄
41 🧸 ❤‍🩹
42 😍 💖 🤞
43 🤭
44 🙄
45 😏 💘 🔥
46 ❤‍🩹 😏 😏
47 😊 😊
48 🤭 🙄 🙂
49 🙂 😊 👍
50 💘 🙈 😍
51 💖 🙂 😘
52 🙈 💗 🧸
53 👲🏿 😎 🤟
54 😎 ❤‍🩹 🌹
55 💞 🪐 💋
56 🤭 ☪︎
57 🔥 💞 💘
58 👍 🤏 💍
59 🤟 😅 🙈
60 💋 😇 💞
61 😇 🤟 😎
62 😅 💋 😇
63 🤏 ❤️‍🔥 💕
64 💗 🥴 🍑
65 ☪︎ ☪︎
66 💕 🧐 😅
67 ❤️
68 🖇 💖
69 ❤️‍🔥 💕 🤏
70 🌚 🖇 🤤
71 💍 🌚 🔞
72 🍑 🤨 🖇
73 🍀 👍 🌚
74 🥴 🍀
75 🧿 🫵 ❤️‍🔥
76 🖾 🧿
77 🌹 🫧 🍀
78 ❤️ 🧿 💗
79 🧐 🔥 🥵
80 🪐 😵‍💫 🚬
81 🫵 💛
82 🖾 🩹 ☠︎
83 🤤 👲🏿 🥴
84 💛 🍑 🌸
85 🔞 😶‍🌫️ 💔
86 🫧 ❤️
87 🤨 🙌 😑
88 😑 🧐
89 😵‍💫 😜
90 🙌 💍 🖾
91 🫥 🗣
92 🩹 😮‍💨
93 🌷 🫵
94 🥵 🕊 ♿︎
95 😶‍🌫️ 💛 💀
96 👀 😑 💎
97 ☠︎ 🎭︎ 🤦‍♀️
98 🍃 🫦 🎁
99 🌸 👌 🙌
100 🍃