تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

فیلتر: زبان

فارسی: Top 5

فارسی: کلید واژه - رتبه بندی ایموجی های محبوب | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب سفید, رتبه فعلی: 2 انگشتان جمع, رتبه فعلی: 3 قلب بنفش, رتبه فعلی: 4 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب سفید, رتبه فعلی: 2قلب سفید انگشتان جمع, رتبه فعلی: 3انگشتان جمع قلب بنفش, رتبه فعلی: 4قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 5علامت دوستت دارم 100 75.09 75.09 62.46 62.46 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5
کلید واژه مقدار گرما رتبه بندی روند
قلب در آتش 100.00 1 2
قلب سفید 75.09 2 2
انگشتان جمع 75.09 3 3
قلب بنفش 62.46 4 2
علامت دوستت دارم 62.46 5 2
انگشت میانه 37.54 6 5
قلب 37.54 7 2