کلید واژه مقدار گرما رتبه بندی روند
سکس 100.00 1 --
کردستان 100.00 2 --
قلب سفید 100.00 3 --
عشق 0.00 4 --
قفل 0.00 5 --