تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

نسخه

فارسی: روزانه لیست مدیران محبوب Emoji

فارسی: روزانه لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0) 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 2 (2) 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 3 (-1) 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 4 (3) ♾️ بی‌نهایت, رتبه فعلی: 5 (-2) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0)🖕 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 2 (2)🦋 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 3 (-1)🤍 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 4 (3)🤘 ♾️ بی‌نهایت, رتبه فعلی: 5 (-2)♾️ 100 45.26 44.21 37.89 33.68 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

فارسی: هفتگی لیست مدیران محبوب Emoji

فارسی: هفتگی لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0) 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 2 (0) 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 3 (1) 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 4 (-1) ♾️ بی‌نهایت, رتبه فعلی: 5 (1) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0)🖕 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 2 (0)🤍 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 3 (1)🤘 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 4 (-1)🦋 ♾️ بی‌نهایت, رتبه فعلی: 5 (1)♾️ 100 63.07 42.23 41.41 41.36 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

فارسی: ماهانه لیست مدیران محبوب Emoji

فارسی: ماهانه لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0) 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 2 (0) 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 3 (2) 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 4 (6) ♾️ بی‌نهایت, رتبه فعلی: 5 (12) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0)🖕 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 2 (0)🤍 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 3 (2)🤘 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 4 (6)🦋 ♾️ بی‌نهایت, رتبه فعلی: 5 (12)♾️ 100 71.78 43.21 42.75 34.28 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

فارسی: سالانه لیست مدیران محبوب Emoji

فارسی: سالانه لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0) 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 2 (0) 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 3 (2) 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 4 (8) 🤞 انگشتان گره خورده, رتبه فعلی: 5 (-2) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 (0)🖕 🤍 قلب سفید, رتبه فعلی: 2 (0)🤍 🤘 نماد شاخ, رتبه فعلی: 3 (2)🤘 🦋 پروانه, رتبه فعلی: 4 (8)🦋 🤞 انگشتان گره خورده, رتبه فعلی: 5 (-2)🤞 100 56.83 44.69 42.26 40.85 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

کشور / منطقه لیست مدیران محبوب Emoji

کشور / منطقه لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com ⚕ نماد پزشکی: #5 (0) 12.2365 🙌 تمجید: #4 (3) 12.2365 💜 قلب بنفش: #3 (3) 12.2365 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 12.2365 👉 اشاره به راست: #1 (0) 12.2365 💙 قلب آبی: #5 (3) 9.7652 🥰 صورت خندان و عاشق: #4 (0) 9.7652 ☪ هلال و ستاره: #3 (-2) 9.7652 🤍 قلب سفید: #2 (0) 9.7652 🖤 قلب سیاه: #1 (2) 9.7652 🙃 صورت وارونه: #5 (1) 8.5173 🦋 پروانه: #4 (1) 8.5173 🧸 تدی خرسه: #3 (1) 8.5173 🥺 التماس‌کنان: #2 (1) 8.5173 🤍 قلب سفید: #1 (1) 8.5173 ❤ قلب قرمز: #5 (-2) 8.4980 ↗ پیکان بالا راست: #4 (120) 8.4980 🧊 قالب یخ: #3 (-2) 8.4980 ❗ علامت تعجب قرمز: #2 (0) 8.4980 ↖ پیکان بالا چپ: #1 (10) 8.4980 ♾️ بی‌نهایت: #5 (13) 5.3428 🦋 پروانه: #4 (5) 5.3428 🤘 نماد شاخ: #3 (2) 5.3428 🤍 قلب سفید: #2 (0) 5.3428 🖕 انگشت میانه: #1 (0) 5.3428 ⚕ نماد پزشکی: #5 (0) 🙌 تمجید: #4 (3)🙌 💜 قلب بنفش: #3 (3)💜 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 👉 اشاره به راست: #1 (0)👉 💙 قلب آبی: #5 (3)💙 🥰 صورت خندان و عاشق: #4 (0)🥰 ☪ هلال و ستاره: #3 (-2) 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🖤 قلب سیاه: #1 (2)🖤 🙃 صورت وارونه: #5 (1)🙃 🦋 پروانه: #4 (1)🦋 🧸 تدی خرسه: #3 (1)🧸 🥺 التماس‌کنان: #2 (1)🥺 🤍 قلب سفید: #1 (1)🤍 ❤ قلب قرمز: #5 (-2) ↗ پیکان بالا راست: #4 (120) 🧊 قالب یخ: #3 (-2)🧊 ❗ علامت تعجب قرمز: #2 (0) ↖ پیکان بالا چپ: #1 (10) ♾️ بی‌نهایت: #5 (13)♾️ 🦋 پروانه: #4 (5)🦋 🤘 نماد شاخ: #3 (2)🤘 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🖕 انگشت میانه: #1 (0)🖕 🇧🇷 برزیل: کشور / منطقه لیست مدیران محبوب Emoji🇧🇷 برزیل 🇹🇷 ترکیه: کشور / منطقه لیست مدیران محبوب Emoji🇹🇷 ترکیه 🇹🇭 تایلند: کشور / منطقه لیست مدیران محبوب Emoji🇹🇭 تایلند 🇨🇳 چین: کشور / منطقه لیست مدیران محبوب Emoji🇨🇳 چین 🇮🇷 ایران: کشور / منطقه لیست مدیران محبوب Emoji🇮🇷 ایران

زبان لیست مدیران محبوب Emoji

زبان لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 😘 بوسه فرستادن: #5 (5) 10.9432 ❤ قلب قرمز: #4 (0) 10.9432 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (2) 10.9432 💕 دو قلب: #2 (-1) 10.9432 🤡 دلقک: #1 (2) 10.9432 ⚕ نماد پزشکی: #5 (0) 10.5019 🙌 تمجید: #4 (4) 10.5019 💜 قلب بنفش: #3 (3) 10.5019 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 10.5019 👉 اشاره به راست: #1 (0) 10.5019 🤭 دست روی دهن: #5 (0) 9.2003 ☯ یین و ینگ: #4 (-1) 9.2003 👍 پسندیدن: #3 (1) 9.2003 🤍 قلب سفید: #2 (-1) 9.2003 ☮ نماد صلح: #1 (1) 9.2003 💙 قلب آبی: #5 (3) 8.4209 🥰 صورت خندان و عاشق: #4 (0) 8.4209 ☪ هلال و ستاره: #3 (-2) 8.4209 🤍 قلب سفید: #2 (1) 8.4209 🖤 قلب سیاه: #1 (1) 8.4209 🙃 صورت وارونه: #5 (1) 7.1044 🦋 پروانه: #4 (1) 7.1044 🧸 تدی خرسه: #3 (1) 7.1044 🥺 التماس‌کنان: #2 (1) 7.1044 🤍 قلب سفید: #1 (1) 7.1044 😘 بوسه فرستادن: #5 (5)😘 ❤ قلب قرمز: #4 (0) 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (2)🥰 💕 دو قلب: #2 (-1)💕 🤡 دلقک: #1 (2)🤡 ⚕ نماد پزشکی: #5 (0) 🙌 تمجید: #4 (4)🙌 💜 قلب بنفش: #3 (3)💜 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 👉 اشاره به راست: #1 (0)👉 🤭 دست روی دهن: #5 (0)🤭 ☯ یین و ینگ: #4 (-1) 👍 پسندیدن: #3 (1)👍 🤍 قلب سفید: #2 (-1)🤍 ☮ نماد صلح: #1 (1) 💙 قلب آبی: #5 (3)💙 🥰 صورت خندان و عاشق: #4 (0)🥰 ☪ هلال و ستاره: #3 (-2) 🤍 قلب سفید: #2 (1)🤍 🖤 قلب سیاه: #1 (1)🖤 🙃 صورت وارونه: #5 (1)🙃 🦋 پروانه: #4 (1)🦋 🧸 تدی خرسه: #3 (1)🧸 🥺 التماس‌کنان: #2 (1)🥺 🤍 قلب سفید: #1 (1)🤍 اسپانیایی: زبان لیست مدیران محبوب Emojiاسپانیایی پرتغالی، بین‌المللی: زبان لیست مدیران محبوب Emojiپرتغالی، بین‌المللی انگلیسی: زبان لیست مدیران محبوب Emojiانگلیسی ترکی: زبان لیست مدیران محبوب Emojiترکی تایلندی: زبان لیست مدیران محبوب Emojiتایلندی

جنسیت لیست مدیران محبوب Emoji

جنسیت لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 💜 قلب بنفش: #5 (0) 58.9381 🥺 التماس‌کنان: #4 (0) 58.9381 🖤 قلب سیاه: #3 (0) 58.9381 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 58.9381 🤍 قلب سفید: #1 (0) 58.9381 🙃 صورت وارونه: #5 (-1) 41.0619 💜 قلب بنفش: #4 (4) 41.0619 🖤 قلب سیاه: #3 (0) 41.0619 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 41.0619 🤍 قلب سفید: #1 (0) 41.0619 💜 قلب بنفش: #5 (0)💜 🥺 التماس‌کنان: #4 (0)🥺 🖤 قلب سیاه: #3 (0)🖤 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #1 (0)🤍 🙃 صورت وارونه: #5 (-1)🙃 💜 قلب بنفش: #4 (4)💜 🖤 قلب سیاه: #3 (0)🖤 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #1 (0)🤍 زن: جنسیت لیست مدیران محبوب Emojiزن نر: جنسیت لیست مدیران محبوب Emojiنر

رده سنی لیست مدیران محبوب Emoji

رده سنی لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 💜 قلب بنفش: #5 (2) 62.2037 🥺 التماس‌کنان: #4 (1) 62.2037 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (1) 62.2037 🖤 قلب سیاه: #2 (0) 62.2037 🤍 قلب سفید: #1 (0) 62.2037 🥺 التماس‌کنان: #5 (0) 25.8475 ❤ قلب قرمز: #4 (0) 25.8475 🖤 قلب سیاه: #3 (0) 25.8475 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 25.8475 🤍 قلب سفید: #1 (0) 25.8475 🙌 تمجید: #5 (6) 6.4615 😘 بوسه فرستادن: #4 (4) 6.4615 🖤 قلب سیاه: #3 (1) 6.4615 🤍 قلب سفید: #2 (0) 6.4615 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0) 6.4615 ❤ قلب قرمز: #5 (0) 3.4340 🤗 بغل کردن: #4 (12) 3.4340 😘 بوسه فرستادن: #3 (0) 3.4340 🤍 قلب سفید: #2 (0) 3.4340 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0) 3.4340 💕 دو قلب: #5 (-1) 1.5227 😘 بوسه فرستادن: #4 (1) 1.5227 🤗 بغل کردن: #3 (8) 1.5227 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 1.5227 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0) 1.5227 💜 قلب بنفش: #5 (2)💜 🥺 التماس‌کنان: #4 (1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (1)🥰 🖤 قلب سیاه: #2 (0)🖤 🤍 قلب سفید: #1 (0)🤍 🥺 التماس‌کنان: #5 (0)🥺 ❤ قلب قرمز: #4 (0) 🖤 قلب سیاه: #3 (0)🖤 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #1 (0)🤍 🙌 تمجید: #5 (6)🙌 😘 بوسه فرستادن: #4 (4)😘 🖤 قلب سیاه: #3 (1)🖤 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0)🥰 ❤ قلب قرمز: #5 (0) 🤗 بغل کردن: #4 (12)🤗 😘 بوسه فرستادن: #3 (0)😘 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0)🥰 💕 دو قلب: #5 (-1)💕 😘 بوسه فرستادن: #4 (1)😘 🤗 بغل کردن: #3 (8)🤗 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0)🥰 18-24: رده سنی لیست مدیران محبوب Emoji18-24 25-34: رده سنی لیست مدیران محبوب Emoji25-34 35-44: رده سنی لیست مدیران محبوب Emoji35-44 45-54: رده سنی لیست مدیران محبوب Emoji45-54 55-64: رده سنی لیست مدیران محبوب Emoji55-64

تعداد پسندیدن لیست مدیران محبوب Emoji

تعداد پسندیدن لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 👍 پسندیدن, رتبه فعلی: 1 🥶 خیلی سرد, رتبه فعلی: 2 🇨🇳 پرچم: چین, رتبه فعلی: 3 😂 روده‌بر, رتبه فعلی: 4 👆 اشاره به بالا با پشت دست, رتبه فعلی: 5 👍 پسندیدن, رتبه فعلی: 1👍 🥶 خیلی سرد, رتبه فعلی: 2🥶 🇨🇳 پرچم: چین, رتبه فعلی: 3🇨🇳 😂 روده‌بر, رتبه فعلی: 4😂 👆 اشاره به بالا با پشت دست, رتبه فعلی: 5👆 2,065 1,820 1,753 1,609 1,517 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com " انگشت میانه, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 چشم, رتبه فعلی: 3 قلب قرمز, رتبه فعلی: 4 پروانه, رتبه فعلی: 5 انگشت میانه, رتبه فعلی: 1انگشت میانه قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش چشم, رتبه فعلی: 3چشم قلب قرمز, رتبه فعلی: 4قلب قرمز پروانه, رتبه فعلی: 5پروانه 100 47.03 41.08 29.37 23.42 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

دسته لیست مدیران محبوب Emoji

دسته لیست مدیران محبوب Emoji | emojiall.com 🙃 صورت وارونه: #5 (1) 45.6168 ❤ قلب قرمز: #4 (1) 45.6168 🖤 قلب سیاه: #3 (0) 45.6168 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 45.6168 🤍 قلب سفید: #1 (0) 45.6168 ♓ برج حوت: #5 (-1) 13.7026 ♈ برج حمل: #4 (2) 13.7026 ✔ علامت تیک: #3 (0) 13.7026 ☯ یین و ینگ: #2 (0) 13.7026 ☪ هلال و ستاره: #1 (0) 13.7026 🤘 نماد شاخ: #5 (2) 13.3273 🙌 تمجید: #4 (1) 13.3273 👍 پسندیدن: #3 (-1) 13.3273 🖕 انگشت میانه: #2 (1) 13.3273 🤞 انگشتان گره خورده: #1 (0) 13.3273 🌹 رز: #5 (-3) 7.3166 🌸 شکوفه گیلاس: #4 (2) 7.3166 🍀 شبدر چهاربرگ: #3 (2) 7.3166 🥀 گل پژمرده: #2 (1) 7.3166 🦋 پروانه: #1 (0) 7.3166 🔐 قفل و کلید: #5 (-1) 6.1640 💍 حلقه: #4 (2) 6.1640 👑 تاج: #3 (0) 6.1640 🚬 سیگار: #2 (0) 6.1640 🔫 تفنگ آب‌پاش: #1 (0) 6.1640 🙃 صورت وارونه: #5 (1)🙃 ❤ قلب قرمز: #4 (1) 🖤 قلب سیاه: #3 (0)🖤 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #1 (0)🤍 ♓ برج حوت: #5 (-1) ♈ برج حمل: #4 (2) ✔ علامت تیک: #3 (0) ☯ یین و ینگ: #2 (0) ☪ هلال و ستاره: #1 (0) 🤘 نماد شاخ: #5 (2)🤘 🙌 تمجید: #4 (1)🙌 👍 پسندیدن: #3 (-1)👍 🖕 انگشت میانه: #2 (1)🖕 🤞 انگشتان گره خورده: #1 (0)🤞 🌹 رز: #5 (-3)🌹 🌸 شکوفه گیلاس: #4 (2)🌸 🍀 شبدر چهاربرگ: #3 (2)🍀 🥀 گل پژمرده: #2 (1)🥀 🦋 پروانه: #1 (0)🦋 🔐 قفل و کلید: #5 (-1)🔐 💍 حلقه: #4 (2)💍 👑 تاج: #3 (0)👑 🚬 سیگار: #2 (0)🚬 🔫 تفنگ آب‌پاش: #1 (0)🔫 😂 شکلک ها و احساسات: دسته لیست مدیران محبوب Emoji😂 شکلک ها و احساسات 🛑 نمادها: دسته لیست مدیران محبوب Emoji🛑 نمادها 👌 مردم و بدن: دسته لیست مدیران محبوب Emoji👌 مردم و بدن 🐵 حیوانات و طبیعت: دسته لیست مدیران محبوب Emoji🐵 حیوانات و طبیعت ⌚ اشیاء: دسته لیست مدیران محبوب Emoji⌚ اشیاء