تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

فارسی: روزانه

فارسی: روزانه | emojiall.com 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 1 (0) 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 2 (2) ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 (0) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 (-2) ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (0) 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 1 (0)🥺 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 2 (2)🤌 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 (0) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 (-2)🖕 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (0)❤️‍🔥 100 59.04 58.24 55.32 36.70 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

فارسی: هفتگی

فارسی: هفتگی | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 (1) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 (1) 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3 (-2) ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 (0) ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (0) 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 (1)🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 (1)🖕 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3 (-2)🥺 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 (0) ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (0)❤️‍🔥 100 100 97.19 83.87 71.32 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

فارسی: ماهانه

فارسی: ماهانه | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 (1) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 (1) 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3 (-2) ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 (0) ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (0) 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 (1)🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 (1)🖕 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3 (-2)🥺 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 (0) ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (0)❤️‍🔥 100 95.12 88.56 86.77 64.98 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

فارسی: سالانه

فارسی: سالانه | emojiall.com 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 1 (0) 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 (0) 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 3 (2) ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 (-1) ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (35) 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 1 (0)🥺 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 (0)🖕 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 3 (2)🤌 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 (-1) ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 (35)❤️‍🔥 100 85.75 82.07 77.47 49.77 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

کشور / منطقه

کشور / منطقه | emojiall.com 🔞 زیر ۱۸ سال ممنوع: #5 (-4) 12.2739 🚬 سیگار: #4 (4) 12.2739 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #3 (1) 12.2739 ❤ قلب قرمز: #2 (1) 12.2739 🤤 آب افتادن دهان: #1 (5) 12.2739 😶‍🌫️ صورتک میان ابر: #5 (160) 9.1347 ✈︎ هواپیما: #4 (11) 9.1347 🦋 پروانه: #3 (5) 9.1347 🛐 محل عبادت: #2 (2) 9.1347 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #1 (0) 9.1347 🦋 پروانه: #5 (-1) 8.3171 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (1) 8.3171 🥲 چهرهٔ خندان با اشک: #3 (0) 8.3171 🤍 قلب سفید: #2 (0) 8.3171 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 8.3171 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #5 (0) 5.9442 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی: #4 (0) 5.9442 🥺 التماس‌کنان: #3 (-2) 5.9442 🤌 انگشتان جمع‌شده: #2 (1) 5.9442 🖕 انگشت میانه: #1 (1) 5.9442 🤍 قلب سفید: #5 (-1) 5.7566 ✈︎ هواپیما: #4 (5) 5.7566 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #3 (-2) 5.7566 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 5.7566 🥺 التماس‌کنان: #1 (5) 5.7566 🔞 زیر ۱۸ سال ممنوع: #5 (-4)🔞 🚬 سیگار: #4 (4)🚬 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #3 (1)😅 ❤ قلب قرمز: #2 (1) 🤤 آب افتادن دهان: #1 (5)🤤 😶‍🌫️ صورتک میان ابر: #5 (160)😶‍🌫️ ✈︎ هواپیما: #4 (11)✈︎ 🦋 پروانه: #3 (5)🦋 🛐 محل عبادت: #2 (2)🛐 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #1 (0)❤️‍🔥 🦋 پروانه: #5 (-1)🦋 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (1)❤️‍🔥 🥲 چهرهٔ خندان با اشک: #3 (0)🥲 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #5 (0)❤️‍🔥 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی: #4 (0) 🥺 التماس‌کنان: #3 (-2)🥺 🤌 انگشتان جمع‌شده: #2 (1)🤌 🖕 انگشت میانه: #1 (1)🖕 🤍 قلب سفید: #5 (-1)🤍 ✈︎ هواپیما: #4 (5)✈︎ ❤️‍🔥 قلب در آتش: #3 (-2)❤️‍🔥 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (5)🥺 🇨🇳 چین: کشور / منطقه🇨🇳 چین 🇧🇷 برزیل: کشور / منطقه🇧🇷 برزیل 🇹🇭 تایلند: کشور / منطقه🇹🇭 تایلند 🇮🇷 ایران: کشور / منطقه🇮🇷 ایران 🇹🇷 ترکیه: کشور / منطقه🇹🇷 ترکیه

زبان

زبان | emojiall.com 🤍 قلب سفید: #5 (-3) 13.9870 🥺 التماس‌کنان: #4 (20) 13.9870 😏 پوزخند: #3 (2) 13.9870 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (2) 13.9870 🛐 محل عبادت: #1 (12) 13.9870 🧋 چای حُبابی: #5 (-4) 9.4863 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #4 (1) 9.4863 🚬 سیگار: #3 (3) 9.4863 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 9.4863 🤤 آب افتادن دهان: #1 (3) 9.4863 😶‍🌫️ صورتک میان ابر: #5 (165) 7.9993 🦋 پروانه: #4 (4) 7.9993 ✈︎ هواپیما: #3 (11) 7.9993 🛐 محل عبادت: #2 (1) 7.9993 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #1 (0) 7.9993 🦋 پروانه: #5 (-1) 7.0803 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (1) 7.0803 🥲 چهرهٔ خندان با اشک: #3 (0) 7.0803 🤍 قلب سفید: #2 (0) 7.0803 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 7.0803 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (1) 6.2766 ☠︎ استخوان صلیبی: #4 (0) 6.2766 ☮︎ نماد صلح: #3 (0) 6.2766 ☯︎ یین و ینگ: #2 (0) 6.2766 ✈︎ هواپیما: #1 (0) 6.2766 🤍 قلب سفید: #5 (-3)🤍 🥺 التماس‌کنان: #4 (20)🥺 😏 پوزخند: #3 (2)😏 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (2)🥰 🛐 محل عبادت: #1 (12)🛐 🧋 چای حُبابی: #5 (-4)🧋 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #4 (1)😅 🚬 سیگار: #3 (3)🚬 ❤ قلب قرمز: #2 (0) 🤤 آب افتادن دهان: #1 (3)🤤 😶‍🌫️ صورتک میان ابر: #5 (165)😶‍🌫️ 🦋 پروانه: #4 (4)🦋 ✈︎ هواپیما: #3 (11)✈︎ 🛐 محل عبادت: #2 (1)🛐 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #1 (0)❤️‍🔥 🦋 پروانه: #5 (-1)🦋 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (1)❤️‍🔥 🥲 چهرهٔ خندان با اشک: #3 (0)🥲 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (1)🤌 ☠︎ استخوان صلیبی: #4 (0)☠︎ ☮︎ نماد صلح: #3 (0)☮︎ ☯︎ یین و ینگ: #2 (0)☯︎ ✈︎ هواپیما: #1 (0)✈︎ اسپانیایی: زباناسپانیایی چینی, ساده: زبانچینی, ساده پرتغالی، بین‌المللی: زبانپرتغالی، بین‌المللی تایلندی: زبانتایلندی انگلیسی: زبانانگلیسی

جنسیت

جنسیت | emojiall.com 🙃 صورت وارونه: #5 (0) 62.1845 🤍 قلب سفید: #4 (-2) 62.1845 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (1) 62.1845 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (1) 62.1845 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 62.1845 😏 پوزخند: #5 (3) 37.8155 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (0) 37.8155 🤍 قلب سفید: #3 (-1) 37.8155 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (1) 37.8155 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 37.8155 🙃 صورت وارونه: #5 (0)🙃 🤍 قلب سفید: #4 (-2)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (1)🥰 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (1)❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 😏 پوزخند: #5 (3)😏 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (0)❤️‍🔥 🤍 قلب سفید: #3 (-1)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (1)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 زن: جنسیتزن نر: جنسیتنر

رده سنی

رده سنی | emojiall.com 😏 پوزخند: #5 (1) 58.5227 🥰 صورت خندان و عاشق: #4 (5) 58.5227 🤍 قلب سفید: #3 (-1) 58.5227 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (1) 58.5227 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 58.5227 😏 پوزخند: #5 (1) 26.8109 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (-1) 26.8109 🤍 قلب سفید: #3 (-1) 26.8109 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (2) 26.8109 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 26.8109 🙃 صورت وارونه: #5 (-1) 8.1856 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (3) 8.1856 🤍 قلب سفید: #3 (0) 8.1856 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 8.1856 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 8.1856 🙃 صورت وارونه: #5 (3) 4.7562 😏 پوزخند: #4 (2) 4.7562 🤍 قلب سفید: #3 (1) 4.7562 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 4.7562 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 4.7562 🙌 دست‌های بالا آورده: #5 (-1) 1.2412 🙃 صورت وارونه: #4 (2) 1.2412 🤍 قلب سفید: #3 (4) 1.2412 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1) 1.2412 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1) 1.2412 😏 پوزخند: #5 (1)😏 🥰 صورت خندان و عاشق: #4 (5)🥰 🤍 قلب سفید: #3 (-1)🤍 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (1)❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 😏 پوزخند: #5 (1)😏 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (-1)❤️‍🔥 🤍 قلب سفید: #3 (-1)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (2)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🙃 صورت وارونه: #5 (-1)🙃 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #4 (3)❤️‍🔥 🤍 قلب سفید: #3 (0)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🙃 صورت وارونه: #5 (3)🙃 😏 پوزخند: #4 (2)😏 🤍 قلب سفید: #3 (1)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🙌 دست‌های بالا آورده: #5 (-1)🙌 🙃 صورت وارونه: #4 (2)🙃 🤍 قلب سفید: #3 (4)🤍 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1)🥰 18-24: رده سنی18-24 25-34: رده سنی25-34 35-44: رده سنی35-44 45-54: رده سنی45-54 55-64: رده سنی55-64

تعداد پسندیدن

تعداد پسندیدن | emojiall.com ↖ پیکان بالا چپ, رتبه فعلی: 1 ↗️ پیکان بالا راست, رتبه فعلی: 2 ↗︎ پیکان بالا راست, رتبه فعلی: 3 ↙️ پیکان پایین چپ, رتبه فعلی: 4 ↘ پیکان پایین راست, رتبه فعلی: 5 ↖ پیکان بالا چپ, رتبه فعلی: 1 ↗️ پیکان بالا راست, رتبه فعلی: 2↗️ ↗︎ پیکان بالا راست, رتبه فعلی: 3↗︎ ↙️ پیکان پایین چپ, رتبه فعلی: 4↙️ ↘ پیکان پایین راست, رتبه فعلی: 5 11,794 6,996 6,688 4,669 4,176 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

کلید واژه

کلید واژه | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 قلب بنفش, رتبه فعلی: 3 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش انگشت میانه, رتبه فعلی: 2انگشت میانه قلب بنفش, رتبه فعلی: 3قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4علامت دوستت دارم قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 69.83 69.83 69.83 29.89 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

دسته

دسته | emojiall.com 😏 پوزخند: #5 (1) 51.2719 🙃 صورت وارونه: #4 (0) 51.2719 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0) 51.2719 🤍 قلب سفید: #2 (0) 51.2719 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 51.2719 🙌 دست‌های بالا آورده: #5 (-2) 15.1735 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (1) 15.1735 🤞 انگشتان گره خورده: #3 (1) 15.1735 🖕 انگشت میانه: #2 (-1) 15.1735 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (1) 15.1735 ⚕ نماد پزشکی: #5 (1) 7.5228 ✔ علامت تیک: #4 (3) 7.5228 🔞 زیر ۱۸ سال ممنوع: #3 (0) 7.5228 ↖ پیکان بالا چپ: #2 (-1) 7.5228 🛐 محل عبادت: #1 (1) 7.5228 🍀 شبدر چهاربرگ: #5 (0) 7.0196 🌹 رز: #4 (-1) 7.0196 🍃 رقص برگ در باد: #3 (4) 7.0196 🥀 گل پژمرده: #2 (0) 7.0196 🦋 پروانه: #1 (0) 7.0196 💍 حلقه: #5 (0) 6.0507 🔫 تفنگ آب‌پاش: #4 (-3) 6.0507 🗿 سردیس موآی: #3 (0) 6.0507 📍 سنجاق ته‌گرد: #2 (2) 6.0507 🚬 سیگار: #1 (1) 6.0507 😏 پوزخند: #5 (1)😏 🙃 صورت وارونه: #4 (0)🙃 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #2 (0)🤍 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🙌 دست‌های بالا آورده: #5 (-2)🙌 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (1)🤟 🤞 انگشتان گره خورده: #3 (1)🤞 🖕 انگشت میانه: #2 (-1)🖕 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (1)🤌 ⚕ نماد پزشکی: #5 (1) ✔ علامت تیک: #4 (3) 🔞 زیر ۱۸ سال ممنوع: #3 (0)🔞 ↖ پیکان بالا چپ: #2 (-1) 🛐 محل عبادت: #1 (1)🛐 🍀 شبدر چهاربرگ: #5 (0)🍀 🌹 رز: #4 (-1)🌹 🍃 رقص برگ در باد: #3 (4)🍃 🥀 گل پژمرده: #2 (0)🥀 🦋 پروانه: #1 (0)🦋 💍 حلقه: #5 (0)💍 🔫 تفنگ آب‌پاش: #4 (-3)🔫 🗿 سردیس موآی: #3 (0)🗿 📍 سنجاق ته‌گرد: #2 (2)📍 🚬 سیگار: #1 (1)🚬 😂 شکلک ها و احساسات: دسته😂 شکلک ها و احساسات 👌 مردم و بدن: دسته👌 مردم و بدن 🛑 نمادها: دسته🛑 نمادها 🐵 حیوانات و طبیعت: دسته🐵 حیوانات و طبیعت ⌚ اشیاء: دسته⌚ اشیاء