🔠 نماد Emoji از یک یا چند کاراکتر Unicode تشکیل شده است. هر نویسه Unicode را می توان به یک مجموعه نویسه خاص Unicode تقسیم کرد. مجموعه کاراکترهای Unicode را می توان با توجه به بلوک های Unicode و زیرشاخه های Unicode به دسته های اصلی و زیر مجموعه تقسیم کرد.

🔠 لیست مسدود کردن یونیکد

🔡 لیست فرعی یونیکد

🔢 جمع Emojis: 1341

S. 🌂نمادها و تصویرهای متفرقه636

  S1: 🌈نمادهای هوا ، چشم انداز و آسمان13

  S2: 🌍نمادهای کره زمین4

  S3: 🌔نمادهای ماه ، خورشید و ستاره16

  S4: 🌤نماد هواشناسی10

  S5: 🌭نمادهای غذایی36

  S6: 🌸نمادها را بکارید21

  S7: 🍅نمادهای میوه و سبزیجات15

  S8: 🍺نمادهای نوشیدنی8

  S9: 🍽نماد اسکان1

  S10: 🍾نمادهای نوشیدنی و غذا2

  S11: 🎂نمادهای جشن22

  S12: 🎙نمادهای موسیقی11

  S13: 🎠نمادهای سرگرمی16

  S14: 🎮نماد بازی8

  S15: 🏆نمادهای ورزشی25

  S16: 🏔نمادهای ساختمان و نقشه29

  S17: 🏳نمادها را پرچم گذاری کنید2

  S18: 🏵روزت1

  S19: 🏷علامت متفرقه12

  S20: 🏻اصلاح کننده های شکلک5

  S21: 🐈نمادهای حیوانات49

  S22: 🐭چهره حیوانات17

  S23: 👀نمادهای قطعات صورت6

  S24: 👆نماد دست14

  S25: 👑لباس و لوازم جانبی18

  S26: 👦نمادهای پرتره و نقش20

  S27: 👹نمادهای افسانه ها9

  S28: 💃نماد نقش4

  S29: 💄نمادهای مراقبت شخصی5

  S30: 💉نمادهای پزشکی2

  S31: 💋نمادهای عاشقانه8

  S32: 💓نماد قلب14

  S33: 💦نمادهای سبک طنز14

  S34: 💯نمادهای درجه مدرسه ژاپنی2

  S35: 💰نمادهای پول10

  S36: 💻نمادهای دفتری36

  S37: 📤نمادهای ارتباطی31

  S38: 📷نمادهای صوتی و تصویری7

  S39: 📿نماد مذهبی7

  S40: 🔀نمادهای رابط کاربر37

  S41: 🔙کلمات با تیر5

  S42: 🔞نمادهای حروف عددی محصور2

  S43: 🔠نمادهای وضعیت ورودی رابط کاربر5

  S44: 🔥نمادهای ابزار10

  S45: 🔴شکل های هندسی8

  S46: 🕐نمادهای صورت ساعت24

  S47: 🖥نمادهای رایانه ای4

  S48: 🗡نمادها2

  S49: 🗨نمادهای حباب2

  S50: 🗳نمادهای رای گیری1

  S51: 🗺نماد نقشه1

  S52: 🗻نمادهای فرهنگی5

بلوک یونیکد | emojiall.com دیگران 0.52% ™ نمادهای شبیه نامه (2) 0.15% ⤴ پیکان های تکمیلی B (2) 0.15% ㊗ نامه ها و ماه های CJK ضمیمه شده (2) 0.15% © مکمل Latin-1 (2) 0.15% ⬅ نمادها و تیرهای متفرقه (7) 0.52% ▶ شکل های هندسی (8) 0.60% ↔ پیکان ها (8) 0.60% # لاتین پایه (11) 0.82% 🟠 اشکال هندسی تمدید شد (12) 0.89% 🈁 مکمل ایدئوگرافیک محصور شده (15) 1.12% 🩰 نمادها و تصويرسازها تمديد شده A (16) 1.19% ⌚ متفرقه فنی (24) 1.79% 🅰 مکمل الفبایی محصور شده (41) 3.06% ✂ دینگ بتس (59) 4.40% 😀 شکلک ها (80) 5.97% ☀ نمادهای متفرقه (82) 6.11% 🚀 نمادهای حمل و نقل و نقشه (97) 7.23% 🤍 نمادها و تصویرهای تکمیلی (230) 17.15% 🌂 نمادها و تصویرهای متفرقه (636) 47.43% www.emojiall.comemojiall.com بلوک یونیکد | emojiall.com دیگران 0.52% ™ نمادهای شبیه نامه (2) 0.15% ⤴ پیکان های تکمیلی B (2) 0.15% ㊗ نامه ها و ماه های CJK ضمیمه شده (2) 0.15% © مکمل Latin-1 (2) 0.15% ⬅ نمادها و تیرهای متفرقه (7) 0.52% ▶ شکل های هندسی (8) 0.60% ↔ پیکان ها (8) 0.60% # لاتین پایه (11) 0.82% 🟠 اشکال هندسی تمدید شد (12) 0.89% 🈁 مکمل ایدئوگرافیک محصور شده (15) 1.12% 🩰 نمادها و تصويرسازها تمديد شده A (16) 1.19% ⌚ متفرقه فنی (24) 1.79% 🅰 مکمل الفبایی محصور شده (41) 3.06% ✂ دینگ بتس (59) 4.40% 😀 شکلک ها (80) 5.97% ☀ نمادهای متفرقه (82) 6.11% 🚀 نمادهای حمل و نقل و نقشه (97) 7.23% 🤍 نمادها و تصویرهای تکمیلی (230) 17.15% 🌂 نمادها و تصویرهای متفرقه (636) 47.43% دیگران 0.52%دیگران 0.52% ™ نمادهای شبیه نامه (2) 0.15%™ نمادهای شبیه نامه (2) 0.15% ⤴ پیکان های تکمیلی B (2) 0.15%⤴ پیکان های تکمیلی B (2) 0.15% ㊗ نامه ها و ماه های CJK ضمیمه شده (2) 0.15%㊗ نامه ها و ماه های CJK ضمیمه شده (2) 0.15% © مکمل Latin-1 (2) 0.15%© مکمل Latin-1 (2) 0.15% ⬅ نمادها و تیرهای متفرقه (7) 0.52%⬅ نمادها و تیرهای متفرقه (7) 0.52% ▶ شکل های هندسی (8) 0.60%▶ شکل های هندسی (8) 0.60% ↔ پیکان ها (8) 0.60%↔ پیکان ها (8) 0.60% # لاتین پایه (11) 0.82%# لاتین پایه (11) 0.82% 🟠 اشکال هندسی تمدید شد (12) 0.89%🟠 اشکال هندسی تمدید شد (12) 0.89% 🈁 مکمل ایدئوگرافیک محصور شده (15) 1.12%🈁 مکمل ایدئوگرافیک محصور شده (15) 1.12% 🩰 نمادها و تصويرسازها تمديد شده A (16) 1.19%🩰 نمادها و تصويرسازها تمديد شده A (16) 1.19% ⌚ متفرقه فنی (24) 1.79%⌚ متفرقه فنی (24) 1.79% 🅰 مکمل الفبایی محصور شده (41) 3.06%🅰 مکمل الفبایی محصور شده (41) 3.06% ✂ دینگ بتس (59) 4.40%✂ دینگ بتس (59) 4.40% 😀 شکلک ها (80) 5.97%😀 شکلک ها (80) 5.97% ☀ نمادهای متفرقه (82) 6.11%☀ نمادهای متفرقه (82) 6.11% 🚀 نمادهای حمل و نقل و نقشه (97) 7.23%🚀 نمادهای حمل و نقل و نقشه (97) 7.23% 🤍 نمادها و تصویرهای تکمیلی (230) 17.15%🤍 نمادها و تصویرهای تکمیلی (230) 17.15% 🌂 نمادها و تصویرهای متفرقه (636) 47.43%🌂 نمادها و تصویرهای متفرقه (636) 47.43%