با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: زیر عنوان یونیکد چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
🇦 نامه نماد نشانگر منطقه ای a 1F1E6
🇧 نامه نماد نشانگر منطقه ای b 1F1E7
🇨 نامه نماد نشانگر منطقه ای c 1F1E8
🇩 نامه نماد نشانگر منطقه ای d 1F1E9
🇪 نامه نماد نشانگر منطقه ای e 1F1EA
🇫 نامه نماد نشانگر منطقه ای f 1F1EB
🇬 نامه نماد نشانگر منطقه ای g 1F1EC
🇭 نامه نماد نشانگر منطقه ای h 1F1ED
🇮 نامه نماد نشانگر منطقه ای i 1F1EE
🇯 نامه نماد نشانگر منطقه ای j 1F1EF
🇰 نامه نماد نشانگر منطقه ای k 1F1F0
🇱 نامه نماد نشانگر منطقه ای l 1F1F1
🇲 نامه نماد نشانگر منطقه ای m 1F1F2
🇳 نامه نماد نشانگر منطقه ای n 1F1F3
🇴 نامه نماد نشانگر منطقه ای o 1F1F4
🇵 نامه نماد نشانگر منطقه ای p 1F1F5
🇶 نامه نماد نشانگر منطقه ای q 1F1F6
🇷 نامه نماد نشانگر منطقه ای r 1F1F7
🇸 نامه نماد نشانگر منطقه ای s 1F1F8
🇹 نامه نماد نشانگر منطقه ای t 1F1F9
🇺 نامه نماد نشانگر منطقه ای u 1F1FA
🇻 نامه نماد نشانگر منطقه ای v 1F1FB
🇼 نامه نماد نشانگر منطقه ای w 1F1FC
🇽 نامه نماد نشانگر منطقه ای x 1F1FD
🇾 نامه نماد نشانگر منطقه ای y 1F1FE
🇿 نامه نماد نشانگر منطقه ای z 1F1FF