تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نسخه یونیکد 12.0 در 5 مارس 2019 منتشر شده است و شامل نمادهای Emoji در زیر است:
با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: نسخه یونیکد چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
🅬 ثبت نام MR 1F16C
🛕 معبد هندو 1F6D5
🛺 اتوریکشا 1F6FA
🟠 دایره نارنجی 1F7E0
🟡 دایره زرد 1F7E1
🟢 دایره سبز 1F7E2
🟣 دایره بنفش 1F7E3
🟤 دایره قهوه‌ای 1F7E4
🟥 مربع سرخ 1F7E5
🟦 مربع آبی 1F7E6
🟧 مربع نارنجی 1F7E7
🟨 مربع زرد 1F7E8
🟩 مربع سبز 1F7E9
🟪 مربع بنفش 1F7EA
🟫 مربع قهوه‌ای 1F7EB
🤍 قلب سفید 1F90D
🤎 قلب قهوه‌ای 1F90E
🤏 دست در حال نیشگون گرفتن 1F90F
🤿 ماسک غواصی 1F93F
🥱 صورت خمیازه‌کش 1F971
🥻 ساری 1F97B
🦥 تنبل 1F9A5
🦦 سمور آبی 1F9A6
🦧 اورانگوتان 1F9A7
🦨 راسو 1F9A8
🦩 فلامینگو 1F9A9
🦪 صدف خوراکی 1F9AA
🦮 سگ راهنما 1F9AE
🦯 عصای سفید 1F9AF
🦺 جلیقه ایمنی 1F9BA
🦻 سمعک در گوش 1F9BB
🦼 صندلی چرخ‌دار برقی 1F9BC
🦽 صندلی چرخ‌دار دستی 1F9BD
🦾 بازوی مکانیکی 1F9BE
🦿 پای مکانیکی 1F9BF
🧃 پاکت نوشیدنی 1F9C3
🧄 سیر 1F9C4
🧅 پیاز 1F9C5
🧆 فلافل 1F9C6
🧇 وافل 1F9C7
🧈 کره 1F9C8
🧉 ماته 1F9C9
🧊 قالب یخ 1F9CA
🧍 آدم ایستاده 1F9CD
🧎 آدم زانوزده 1F9CE
🧏 آدم ناشنوا 1F9CF
🨀 KING CHET NEUTRAL 1FA00
🨁 CHESS CHUTEN QUEEN 1FA01
🨂 CHESS ROOK NEUTRAL 1FA02
🨃 اسقف بزرگ CHUTY NEUTRAL 1FA03
🨄 CHESS شب خنثی 1FA04
🨅 CHESS NEUTRAL PAWN 1FA05
🨆 شب سفید CHESSE ROTATED FORTY-FIRE FIFE DEGREES 1FA06
🨇 KNIGHT CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIRE DEGREES 1FA07
🨈 شب شفاف CHUT شب ROTATED FORTY-FEM DEGREES 1FA08
🨉 CHES KING KING ROTATED NINETY DEGREES 1FA09
🨊 CHESS QUEEN ROTATED درجه نود 1FA0A
🨋 CHESS ROOK ROOATED NINETY DEGREES 1FA0B
🨌 BISHOP CHESS CHISH ROTATED NINETY DEGREES 1FA0C
🨍 CHESS KNIGHT ROTATED درجه نود 1FA0D
🨎 CHESS PAGN PAVN ROTATED درجه نود 1FA0E
🨏 KING BLACK CHING KING ROTATED NINETY DEGREES 1FA0F
🨐 CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES 1FA10
🨑 CHESS ROOK ROOAT ROOATED NINETY DEGREES 1FA11
🨒 BISHOP BLACK CHESS ROTATED NINETY DEGREES 1FA12
🨓 KNIGHT BLACK CHNN ROTATED NINETY DEGREES 1FA13
🨔 CHESS CHESS PAJN ROTATED NINETY DEGREES 1FA14
🨕 CHESS KING KING ROTATED NINETY DEGREES 1FA15
🨖 CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES 1FA16
🨗 CHESS ROOK ROOK RETATED NINETY DEGREES 1FA17
🨘 BISHOP CHESS NEUTRAL ROTATED NINETY DEGREES 1FA18
🨙 CHESS KNIGHT ظریف درجه نود 1FA19
🨚 CHESS NEUTRAL PAIN ROTATED NINETY DEGREES 1FA1A
🨛 شب سفید را از هر یک از پنجاه و پنجمین دوره 1FA1B
🨜 KNIGHT CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED RED FIRE FES 1FA1C
🨝 یک CHESS KNIGHT CHOT شب گذشته از یک دوره هزار و سی و پنج ROTAT 1FA1D
🨞 CHES CHUR TURNED KING 1FA1E
🨟 CHESS CHUREN QUEEN 1FA1F
🨠 CHESS CHURTS ROOK 1FA20
🨡 CHES TURNED اسقف 1FA21
🨢 CHESS TURNED KnNTT 1FA22
🨣 CHESS TURNED PAWN 1FA23
🨤 CHESS TURNED KING 1FA24
🨥 CHESS TURNED QUEEN 1FA25
🨦 CHESS TURNED ROOK 1FA26
🨧 CHESS TURNED BISHOP 1FA27
🨨 CHESS TURNED KNIGHT 1FA28
🨩 CHESS TURNED PAWN 1FA29
🨪 CHET خنثی پادشاه 1FA2A
🨫 CHESS CHUREN TURNED QUEEN 1FA2B
🨬 جستجوی خنثی ROOK 1FA2C
🨭 CHET NEUTRAL TURNED BISHOP 1FA2D
🨮 شب خنثی شب تاب 1FA2E
🨯 CHET NEUTRAL PAURN TURNED 1FA2F
🨰 شب سفید را به دو بخش پنجاه و پنج هزار نفری ROTATED 1FA30
🨱 KNIGHT BLACK CHOT ROTATED دو گروه پنجاه و پنج ساله 1FA31
🨲 شب شفاف CHESS شبانه روزی دو بخش پنج هزار نفره 1FA32
🨳 CHING KING KING ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA33
🨴 CHESS QUEEN ROTATED دو بخش هفتاد هندی 1FA34
🨵 CHESS ROOK ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA35
🨶 BISHOP BISHOP CHESSE ROTATED DWO HONDRED SEVENTY DEVREES 1FA36
🨷 شب سفید CHESS KNIGHT ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA37
🨸 WHITE CHESS PAVN ROTATED دو گروه هفتاد هندی 1FA38
🨹 KING BLACK CHING ROTATED دو بخش هفتاد هندی 1FA39
🨺 CHESS QUEEN QUEEN ROTATED دو بخش هفتاد هندی 1FA3A
🨻 CHACK ROOK ROOK که دو بخش هفتاد HUNDRY ROTATED شده است 1FA3B
🨼 اسقف های BLACK CHESS ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA3C
🨽 KNIGHT CHESS KNIGHT برجسته دو مرحله هفتاد هندی 1FA3D
🨾 CHESS CHESS PAVN ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA3E
🨿 CHING KING KING ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA3F
🩀 CHESS QUEEN QUTEN ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA40
🩁 CHET ROOK CHUT RUTK دو بخش هفتاد HUNDRY ROTATED 1FA41
🩂 اسقف های CHUT NEUTRAL ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA42
🩃 KNIGHT CHESS NEUTRAL ROTATED دو بخش هفتاد هندی 1FA43
🩄 CHESS NEUTRAL PAVN ROTATED دو مرحله هفتاد هندی 1FA44
🩅 شب سفید را از سه مرحله پانزده حراست به نمایش گذاشت 1FA45
🩆 KNIGHT CHESS KNIGHT سه مرحله پانزده حراست را به نمایش گذاشت 1FA46
🩇 KNIGHT CHESS NEUTRAL سه طبقه پانزده مانویی را به نمایش گذاشت 1FA47
🩈 EQUIHOPPER CHESS CHESSE 1FA48
🩉 EQUIHOPPER CHESS CHESS CHESS 1FA49
🩊 EQUIHOPPER CHET NEUTRAL 1FA4A
🩋 WHITE CHQU EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES 1FA4B
🩌 BLACK CHICE EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES 1FA4C
🩍 CHUT EQUIHOPPER CHOT NEUTRAL ROTATED NINETY DEGREES 1FA4D
🩎 CHESS KNIGHT QUEEN 1FA4E
🩏 CHESS KNIGHT-ROOK 1FA4F
🩐 WHITE CHN KNIGHT-BISHOP 1FA50
🩑 CHESS KNIGHT QUEEN 1FA51
🩒 CHESS KNIGHT-ROOK 1FA52
🩓 BLACK CHESS KNIGHT-BISHOP 1FA53
🩰 کفش باله 1FA70
🩱 مایو یک‌تکه 1FA71
🩲 شورت اسلیپ 1FA72
🩳 شلوارک 1FA73
🩸 قطره خون 1FA78
🩹 چسب زخم 1FA79
🩺 گوشی پزشکی 1FA7A
🪀 یویو 1FA80
🪁 بادبادک 1FA81
🪂 چتر نجات 1FA82
🪐 سیاره حلقه‌دار 1FA90
🪑 صندلی 1FA91
🪒 ریش‌تراش 1FA92
🪓 تبر 1FA93
🪔 چراغ دایا 1FA94
🪕 بانجو 1FA95