تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نسخه یونیکد 3.1 در مارس 2001 منتشر شد. در این نسخه ، عمدتا بر بلوک های خارج از هواپیمای اصلی چند زبانه تمرکز داشت. یونیکد 3.1 94،140 نویسه را که شامل نمادهای Emoji در زیر است رمزگذاری کرد:
با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: نسخه یونیکد چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
󠀠 فضای برچسب E0020
󠀡 علامت تعجب برچسب E0021
󠀢 علامت نقل قول برچسب E0022
󠀣 علامت شماره برچسب E0023
󠀤 ثبت نام برچسب دلار E0024
󠀥 علامت درصد E0025
󠀦 برچسب Ampersand E0026
󠀧 برچسب آپوستروف E0027
󠀨 برچسب پیشانی چپ E0028
󠀩 برچسب مناسب پرانتزی E0029
󠀪 روز ستاره E002A
󠀫 علامت به علاوه برچسب E002B
󠀬 برچسب برچسب E002C
󠀭 برچسب هافن-منهای E002D
󠀮 توقف کامل را برچسب گذاری کنید E002E
󠀯 روز جامد E002F
󠀰 برچسب صفر صفر E0030
󠀱 برچسب رقم یک E0031
󠀲 برچسب رقم دو E0032
󠀳 برچسب رقم سه E0033
󠀴 برچسب رقم چهار E0034
󠀵 برچسب رقم پنج E0035
󠀶 برچسب Digit Six E0036
󠀷 برچسب رقم هفت E0037
󠀸 برچسب رقم هشت E0038
󠀹 برچسب رقم نهم E0039
󠀺 برچسب روده بزرگ E003A
󠀻 برچسب Semicolon E003B
󠀼 کمتر از علامت برچسب بزنید E003C
󠀽 علامت برچسب برابر است E003D
󠀾 علامت بزرگتر از نشان E003E
󠀿 علامت سوال برچسب E003F
󠁀 برچسب تجاری در E0040
󠁁 برچسب نامه سرمایه لاتین A E0041
󠁂 برچسب نامه سرمایه لاتین B E0042
󠁃 برچسب نامه سرمایه لاتین C E0043
󠁄 برچسب نامه سرمایه لاتین D E0044
󠁅 برچسب نامه سرمایه لاتین E E0045
󠁆 برچسب نامه سرمایه لاتین F E0046
󠁇 برچسب نامه سرمایه لاتین G E0047
󠁈 برچسب نامه سرمایه لاتین H E0048
󠁉 برچسب نامه سرمایه لاتین I E0049
󠁊 برچسب نامه سرمایه لاتین J E004A
󠁋 برچسب نامه سرمایه لاتین K E004B
󠁌 برچسب نامه سرمایه لاتین L E004C
󠁍 برچسب نامه سرمایه لاتین M E004D
󠁎 برچسب نامه سرمایه لاتین N E004E
󠁏 برچسب نامه سرمایه لاتین O E004F
󠁐 برچسب نامه سرمایه لاتین P E0050
󠁑 برچسب نامه سرمایه لاتین Q E0051
󠁒 برچسب نامه سرمایه لاتین R E0052
󠁓 برچسب نامه سرمایه لاتین S E0053
󠁔 برچسب نامه سرمایه لاتین T E0054
󠁕 برچسب نامه سرمایه لاتین U E0055
󠁖 برچسب نامه سرمایه لاتین V E0056
󠁗 برچسب نامه سرمایه لاتین W E0057
󠁘 برچسب نامه سرمایه لاتین X E0058
󠁙 برچسب نامه سرمایه لاتین Y E0059
󠁚 برچسب نامه سرمایه لاتین Z E005A
󠁛 براکت مربع سمت چپ E005B
󠁜 برچسب معکوس Solidus E005C
󠁝 براکت راست مربع را بزنید E005D
󠁞 لهجه برچسب Circumflex E005E
󠁟 برچسب خط پایین E005F
󠁠 لهجه سنگ قبر E0060
󠁡 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید A E0061
󠁢 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید B E0062
󠁣 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید C E0063
󠁤 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید D E0064
󠁥 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید E E0065
󠁦 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید F E0066
󠁧 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید G E0067
󠁨 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید H E0068
󠁩 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید I E0069
󠁪 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید J E006A
󠁫 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید K E006B
󠁬 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید L E006C
󠁭 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید M E006D
󠁮 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید N E006E
󠁯 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید O E006F
󠁰 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید P E0070
󠁱 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید Q E0071
󠁲 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید R E0072
󠁳 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید S E0073
󠁴 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید T E0074
󠁵 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید U E0075
󠁶 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید V E0076
󠁷 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید W E0077
󠁸 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید X E0078
󠁹 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید Y E0079
󠁺 نامه کوچک لاتین را برچسب بزنید Z E007A
󠁻 برچسب براکت چپ E007B
󠁼 خط عمودی برچسب بزنید E007C
󠁽 براکت راست فرفری را برچسب بزنید E007D
󠁾 تیلد را بگیرید E007E
󠁿 برچسب را لغو کنید E007F