تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نسخه یونیکد 5.1 در سال 2008 منتشر شده است و شامل نمادهای Emoji زیر است:
با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: نسخه یونیکد چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
⚝ برجسته ستاره سفید 269D
⚳ CERES 26B3
⚴ پالاس 26B4
⚵ جونو 26B5
⚶ وستا 26B6
⚷ کیرون 26B7
⚸ سیاه سیاه لیلیت 26B8
⚹ شش ضلعی 26B9
⚺ ترم 26BA
⚻ Quincunx 26BB
⚼ Sesquiquadrate 26BC
⛀ مرد پیش نویس سفید 26C0
⛁ پادشاه پیش نویس سفید 26C1
⛂ مرد پیش نویس سیاه 26C2
⛃ شاه سیاه پیش نویس 26C3
⬛ مربع مشکی بزرگ 2B1B
⬜ مربع سفید بزرگ 2B1C
⭐ ستاره سفید 2B50
🀀 کاشی شرقی باد فال ماهجونگ 1F000
🀁 کاشی فال ماهجونگ باد جنوبی 1F001
🀂 کاشی غربی باد فال ماهجونگ 1F002
🀃 کاشی فال ماهجونگ باد شمال 1F003
🀄 ماژونگ اژدهای قرمز 1F004
🀅 اژدها سبز کاشی فال ماهجونگ 1F005
🀆 کاشی سفید فال ماهجونگ 1F006
🀇 کاشی فال ماهجونگ یکی از شخصیت ها 1F007
🀈 کاشی فال ماهجونگ دو شخصیت 1F008
🀉 کاشی فال ماهجونگ سه شخصیت 1F009
🀊 کاشی فال ماهجونگ چهار شخصیت 1F00A
🀋 کاشی فال ماهجونگ پنج شخصیت 1F00B
🀌 کاشی فال ماهجونگ شش شخصیت 1F00C
🀍 کاشی فال ماهجونگ هفت شخصیت 1F00D
🀎 کاشی فال ماهجونگ هشت شخصیت 1F00E
🀏 کاشی فال ماهجونگ نه شخصیت 1F00F
🀐 کاشی فال ماهجونگ یکی از بامبوها 1F010
🀑 کاشی فال ماهجونگ دو بامبو 1F011
🀒 کاشی فال ماهجونگ سه بامبو 1F012
🀓 کاشی فال ماهجونگ چهار بامبو 1F013
🀔 کاشی فال ماهجونگ پنج بامبو 1F014
🀕 کاشی فال ماهجونگ شش بامبو 1F015
🀖 کاشی فال ماهجونگ هفت بامبو 1F016
🀗 کاشی فال ماهجونگ هشت بامبو 1F017
🀘 کاشی فال ماهجونگ نه بامبو 1F018
🀙 کاشی فال ماهجونگ یکی از دایره ها 1F019
🀚 کاشی فال ماهجونگ دو دایره 1F01A
🀛 کاشی فال ماهجونگ سه دایره 1F01B
🀜 کاشی فال ماهجونگ چهار حلقه 1F01C
🀝 کاشی فال ماهجونگ پنج حلقه 1F01D
🀞 کاشی فال ماهجونگ شش دایره 1F01E
🀟 کاشی فال ماهجونگ هفت دایره 1F01F
🀠 کاشی فال ماهجونگ هشت دایره 1F020
🀡 کاشی فال ماهجونگ نه دایره 1F021
🀢 کاشی فال ماهجونگ 1F022
🀣 ارکیده کاشی فال ماهجونگ 1F023
🀤 کاشی بامبو فال ماهجونگ 1F024
🀥 گلدان های کاج فال ماهجونگ 1F025
🀦 کاشی فال ماهجونگ 1F026
🀧 کاشی فال ماهجونگ تابستان 1F027
🀨 کاشی فال ماهجونگ پاییز 1F028
🀩 کاشی فال ماهجونگ زمستان 1F029
🀪 جوکر کاشی فال ماهجونگ 1F02A
🀫 کاشی فال ماهجونگ 1F02B
🀰 DOMINO TILE HORIZONTAL BACK 1F030
🀱 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-00 1F031
🀲 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-01 1F032
🀳 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-02 1F033
🀴 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-03 1F034
🀵 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-04 1F035
🀶 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-05 1F036
🀷 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-06 1F037
🀸 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-00 1F038
🀹 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-01 1F039
🀺 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-02 1F03A
🀻 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-03 1F03B
🀼 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-04 1F03C
🀽 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-05 1F03D
🀾 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-06 1F03E
🀿 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-00 1F03F
🁀 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-01 1F040
🁁 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-02 1F041
🁂 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-03 1F042
🁃 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-04 1F043
🁄 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-05 1F044
🁅 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-06 1F045
🁆 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-00 1F046
🁇 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-01 1F047
🁈 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-02 1F048
🁉 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-03 1F049
🁊 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-04 1F04A
🁋 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-05 1F04B
🁌 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-06 1F04C
🁍 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-00 1F04D
🁎 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-01 1F04E
🁏 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02 1F04F
🁐 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-03 1F050
🁑 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-04 1F051
🁒 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-05 1F052
🁓 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06 1F053
🁔 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-00 1F054
🁕 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-01 1F055
🁖 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-02 1F056
🁗 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-03 1F057
🁘 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-04 1F058
🁙 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-05 1F059
🁚 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-06 1F05A
🁛 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-00 1F05B
🁜 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-01 1F05C
🁝 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-02 1F05D
🁞 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-03 1F05E
🁟 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04 1F05F
🁠 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-05 1F060
🁡 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-06 1F061
🁢 پشت دامنه DOMINO TILE 1F062
🁣 کاشی DOMINO VERTical-00-00 1F063
🁤 کاشی DOMINO VERTical-00-01 1F064
🁥 کاشی DOMINO VERTical-00-02 1F065
🁦 کاشی DOMINO VERTical-00-03 1F066
🁧 کاشی DOMINO VERTical-00-04 1F067
🁨 کاشی DOMINO VERTical-00-05 1F068
🁩 کاشی DOMINO VERTical-00-06 1F069
🁪 کاشی DOMINO VERTical-01-00 1F06A
🁫 کاشی DOMINO VERTical-01-01 1F06B
🁬 کاشی DOMINO VERTical-01-02 1F06C
🁭 کاشی DOMINO VERTical-01-03 1F06D
🁮 کاشی DOMINO VERTical-01-04 1F06E
🁯 کاشی DOMINO VERTical-01-05 1F06F
🁰 کاشی DOMINO VERTical-01-06 1F070
🁱 کاشی DOMINO VERTical-02-00 1F071
🁲 کاشی DOMINO VERTical-02-01 1F072
🁳 کاشی DOMINO VERTical-02-02 1F073
🁴 کاشی DOMINO VERTical-02-03 1F074
🁵 کاشی DOMINO VERTical-02-04 1F075
🁶 کاشی DOMINO VERTical-02-05 1F076
🁷 کاشی DOMINO VERTical-02-06 1F077
🁸 کاشی DOMINO VERTical-03-00 1F078
🁹 کاشی DOMINO VERTical-03-01 1F079
🁺 کاشی DOMINO VERTical-03-02 1F07A
🁻 کاشی DOMINO VERTical-03-03 1F07B
🁼 کاشی DOMINO VERTical-03-04 1F07C
🁽 کاشی DOMINO VERTical-03-05 1F07D
🁾 کاشی DOMINO VERTical-03-06 1F07E
🁿 کاشی DOMINO VERTical-04-00 1F07F
🂀 کاشی DOMINO VERTical-04-01 1F080
🂁 کاشی DOMINO VERTical-04-02 1F081
🂂 کاشی DOMINO VERTical-04-03 1F082
🂃 کاشی DOMINO VERTical-04-04 1F083
🂄 کاشی DOMINO VERTical-04-05 1F084
🂅 کاشی DOMINO VERTical-04-06 1F085
🂆 کاشی DOMINO VERTical-05-00 1F086
🂇 کاشی DOMINO VERTical-05-01 1F087
🂈 کاشی DOMINO VERTical-05-02 1F088
🂉 کاشی DOMINO VERTical-05-03 1F089
🂊 کاشی DOMINO VERTical-05-04 1F08A
🂋 کاشی DOMINO VERTical-05-05 1F08B
🂌 کاشی DOMINO VERTical-05-06 1F08C
🂍 کاشی DOMINO VERTical-06-00 1F08D
🂎 کاشی DOMINO VERTical-06-01 1F08E
🂏 کاشی DOMINO VERTical-06-02 1F08F
🂐 کاشی DOMINO VERTical-06-03 1F090
🂑 کاشی DOMINO VERTical-06-04 1F091
🂒 کاشی DOMINO VERTical-06-05 1F092
🂓 کاشی DOMINO VERTical-06-06 1F093