نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
رتبه بندی رده سنی درصد
1 18-24 51.32%
2 25-34 28.25%
3 35-44 12.42%
4 45-54 5.77%
5 55-64 1.52%
6 65+ 0.72%