تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت | emojiall.com 65+ 1.73% 55-64 2.85% 45-54 8.70% 35-44 14.38% 25-34 29.76% 18-24 42.58% نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت | emojiall.com 65+ 1.73% 55-64 2.85% 45-54 8.70% 35-44 14.38% 25-34 29.76% 18-24 42.58% 65+ 1.73%65+ 1.73% 55-64 2.85%55-64 2.85% 45-54 8.70%45-54 8.70% 35-44 14.38%35-44 14.38% 25-34 29.76%25-34 29.76% 18-24 42.58%18-24 42.58%
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
| emojiall.com 🖕 انگشت میانه: #5 (4) 42.5780 🚩 پرچم مثلثی: #4 (157) 42.5780 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0) 42.5780 🤍 قلب سفید: #2 (2) 42.5780 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 42.5780 🖕 انگشت میانه: #5 (2) 29.7647 🙃 صورت وارونه: #4 (2) 29.7647 🤍 قلب سفید: #3 (0) 29.7647 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 29.7647 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 29.7647 😏 پوزخند: #5 (-2) 14.3784 🤍 قلب سفید: #4 (2) 14.3784 🖕 انگشت میانه: #3 (9) 14.3784 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1) 14.3784 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1) 14.3784 😍 چشم‌های عاشق: #5 (15) 8.7036 🚩 پرچم مثلثی: #4 (21) 8.7036 🖕 انگشت میانه: #3 (10) 8.7036 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1) 8.7036 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1) 8.7036 😍 چشم‌های عاشق: #5 (5) 2.8495 🥺 التماس‌کنان: #4 (-2) 2.8495 🚩 پرچم مثلثی: #3 (4) 2.8495 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #2 (7) 2.8495 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0) 2.8495 🖕 انگشت میانه: #5 (4)🖕 🚩 پرچم مثلثی: #4 (157)🚩 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #2 (2)🤍 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🖕 انگشت میانه: #5 (2)🖕 🙃 صورت وارونه: #4 (2)🙃 🤍 قلب سفید: #3 (0)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 😏 پوزخند: #5 (-2)😏 🤍 قلب سفید: #4 (2)🤍 🖕 انگشت میانه: #3 (9)🖕 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1)🥰 😍 چشم‌های عاشق: #5 (15)😍 🚩 پرچم مثلثی: #4 (21)🚩 🖕 انگشت میانه: #3 (10)🖕 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1)🥰 😍 چشم‌های عاشق: #5 (5)😍 🥺 التماس‌کنان: #4 (-2)🥺 🚩 پرچم مثلثی: #3 (4)🚩 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #2 (7)😅 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0)🥰 18-24: 18-24 25-34: 25-34 35-44: 35-44 45-54: 45-54 55-64: 55-64

📈سن رتبه بندی ایموجی های محبوب

رتبه بندی رده سنی درصد
1 18-24 42.58%
2 25-34 29.76%
3 35-44 14.38%
4 45-54 8.70%
5 55-64 2.85%
6 65+ 1.73%