نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
رتبه بندی رده سنی درصد
1 18-24 46.68%
2 25-34 28.14%
3 35-44 14.62%
4 45-54 7.06%
5 55-64 2.43%
6 65+ 1.06%