نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
جنسیت درصد
زن 53.11%
مرد 46.89%