نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
جنسیت درصد
زن 52.21%
مرد 47.79%