تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت | emojiall.com نر 42.41% زن 57.59% نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت | emojiall.com نر 42.41% زن 57.59% نر 42.41%نر 42.41% زن 57.59%زن 57.59%
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
| emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (3) 57.5949 🖕 انگشت میانه: #4 (5) 57.5949 🤍 قلب سفید: #3 (1) 57.5949 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (1) 57.5949 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 57.5949 🙃 صورت وارونه: #5 (2) 42.4051 🖕 انگشت میانه: #4 (2) 42.4051 🤍 قلب سفید: #3 (0) 42.4051 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 42.4051 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 42.4051 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (3)🤌 🖕 انگشت میانه: #4 (5)🖕 🤍 قلب سفید: #3 (1)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (1)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🙃 صورت وارونه: #5 (2)🙃 🖕 انگشت میانه: #4 (2)🖕 🤍 قلب سفید: #3 (0)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 زن: زن نر: نر

📈جنسیت رتبه بندی ایموجی های محبوب

جنسیت درصد
زن 57.59%
نر 42.41%