تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

1. نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت

نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت | emojiall.com نر 42.36% زن 57.64% نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت | emojiall.com نر 42.36% زن 57.64% نر 42.36%نر 42.36% زن 57.64%زن 57.64%

2. نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت

نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت | emojiall.com 65+ 1.59% 55-64 2.87% 45-54 8.54% 35-44 14.77% 25-34 29.95% 18-24 42.28% نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت | emojiall.com 65+ 1.59% 55-64 2.87% 45-54 8.54% 35-44 14.77% 25-34 29.95% 18-24 42.28% 65+ 1.59%65+ 1.59% 55-64 2.87%55-64 2.87% 45-54 8.54%45-54 8.54% 35-44 14.77%35-44 14.77% 25-34 29.95%25-34 29.95% 18-24 42.28%18-24 42.28%

3. نقشه توزیع کشور یا منطقه از کاربران وب سایت

نقشه توزیع کشور یا منطقه از کاربران وب سایت | emojiall.com دیگران 18.49% 🇰🇷 کره جنوبی 1.37% 🇨🇴 کلمبیا 1.40% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.93% 🇹🇼 تایوان 2.25% 🇵🇱 لهستان 2.98% 🇮🇩 اندونزی 3.16% 🇮🇹 ایتالیا 3.30% 🇮🇳 هندوستان 3.43% 🇲🇽 مکزیک 3.53% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 3.57% 🇫🇷 فرانسه 3.59% 🇩🇪 آلمان 3.69% 🇯🇵 ژاپن 3.78% 🇹🇭 تایلند 4.55% 🇻🇳 ویتنام 5.02% 🇹🇷 ترکیه 6.01% 🇧🇷 برزیل 8.60% 🇮🇷 ایران 9.26% 🇨🇳 چین 10.07% نقشه توزیع کشور یا منطقه از کاربران وب سایت | emojiall.com دیگران 18.49% 🇰🇷 کره جنوبی 1.37% 🇨🇴 کلمبیا 1.40% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.93% 🇹🇼 تایوان 2.25% 🇵🇱 لهستان 2.98% 🇮🇩 اندونزی 3.16% 🇮🇹 ایتالیا 3.30% 🇮🇳 هندوستان 3.43% 🇲🇽 مکزیک 3.53% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 3.57% 🇫🇷 فرانسه 3.59% 🇩🇪 آلمان 3.69% 🇯🇵 ژاپن 3.78% 🇹🇭 تایلند 4.55% 🇻🇳 ویتنام 5.02% 🇹🇷 ترکیه 6.01% 🇧🇷 برزیل 8.60% 🇮🇷 ایران 9.26% 🇨🇳 چین 10.07% دیگران 18.49%دیگران 18.49% 🇰🇷 کره جنوبی 1.37%🇰🇷 کره جنوبی 1.37% 🇨🇴 کلمبیا 1.40%🇨🇴 کلمبیا 1.40% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.93%🇸🇦 عربستان سعودی 1.93% 🇹🇼 تایوان 2.25%🇹🇼 تایوان 2.25% 🇵🇱 لهستان 2.98%🇵🇱 لهستان 2.98% 🇮🇩 اندونزی 3.16%🇮🇩 اندونزی 3.16% 🇮🇹 ایتالیا 3.30%🇮🇹 ایتالیا 3.30% 🇮🇳 هندوستان 3.43%🇮🇳 هندوستان 3.43% 🇲🇽 مکزیک 3.53%🇲🇽 مکزیک 3.53% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 3.57%🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 3.57% 🇫🇷 فرانسه 3.59%🇫🇷 فرانسه 3.59% 🇩🇪 آلمان 3.69%🇩🇪 آلمان 3.69% 🇯🇵 ژاپن 3.78%🇯🇵 ژاپن 3.78% 🇹🇭 تایلند 4.55%🇹🇭 تایلند 4.55% 🇻🇳 ویتنام 5.02%🇻🇳 ویتنام 5.02% 🇹🇷 ترکیه 6.01%🇹🇷 ترکیه 6.01% 🇧🇷 برزیل 8.60%🇧🇷 برزیل 8.60% 🇮🇷 ایران 9.26%🇮🇷 ایران 9.26% 🇨🇳 چین 10.07%🇨🇳 چین 10.07%

4. نمودار دایره ای توزیع زبان صفحات مرور کاربر

نمودار دایره ای توزیع زبان صفحات مرور کاربر | emojiall.com دیگران 5.96% کره‌ای 1.29% روسی 1.36% هندی 2.23% اندونزیایی 2.84% لهستانی 2.94% ایتالیایی 3.00% ژاپنی 3.38% آلمانی 3.41% چینی، سنتی 3.76% فرانسوی 4.16% تایلندی 4.22% ویتنامی 4.71% ترکی 5.67% انگلیسی 5.78% عربی 6.41% چینی, ساده 7.93% پرتغالی، بین‌المللی 8.14% فارسی 9.17% اسپانیایی 13.64% نمودار دایره ای توزیع زبان صفحات مرور کاربر | emojiall.com دیگران 5.96% کره‌ای 1.29% روسی 1.36% هندی 2.23% اندونزیایی 2.84% لهستانی 2.94% ایتالیایی 3.00% ژاپنی 3.38% آلمانی 3.41% چینی، سنتی 3.76% فرانسوی 4.16% تایلندی 4.22% ویتنامی 4.71% ترکی 5.67% انگلیسی 5.78% عربی 6.41% چینی, ساده 7.93% پرتغالی، بین‌المللی 8.14% فارسی 9.17% اسپانیایی 13.64% دیگران 5.96%دیگران 5.96% کره‌ای 1.29%کره‌ای 1.29% روسی 1.36%روسی 1.36% هندی 2.23%هندی 2.23% اندونزیایی 2.84%اندونزیایی 2.84% لهستانی 2.94%لهستانی 2.94% ایتالیایی 3.00%ایتالیایی 3.00% ژاپنی 3.38%ژاپنی 3.38% آلمانی 3.41%آلمانی 3.41% چینی، سنتی 3.76%چینی، سنتی 3.76% فرانسوی 4.16%فرانسوی 4.16% تایلندی 4.22%تایلندی 4.22% ویتنامی 4.71%ویتنامی 4.71% ترکی 5.67%ترکی 5.67% انگلیسی 5.78%انگلیسی 5.78% عربی 6.41%عربی 6.41% چینی, ساده 7.93%چینی, ساده 7.93% پرتغالی، بین‌المللی 8.14%پرتغالی، بین‌المللی 8.14% فارسی 9.17%فارسی 9.17% اسپانیایی 13.64%اسپانیایی 13.64%

5. نمودار پای توزیع دسته صفحات مرور کاربر

نمودار پای توزیع دسته صفحات مرور کاربر | emojiall.com 🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.07% 🍓 غذا و نوشیدنی 2.68% ⚽ فعالیت ها 3.22% 🏁 پرچم ها 3.69% 🚌 مسافرت و مکان 4.41% ⌚ اشیاء 5.97% 🛑 نمادها 6.55% 🐵 حیوانات و طبیعت 6.79% 👌 مردم و بدن 14.99% 😂 شکلک ها و احساسات 51.64% نمودار پای توزیع دسته صفحات مرور کاربر | emojiall.com 🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.07% 🍓 غذا و نوشیدنی 2.68% ⚽ فعالیت ها 3.22% 🏁 پرچم ها 3.69% 🚌 مسافرت و مکان 4.41% ⌚ اشیاء 5.97% 🛑 نمادها 6.55% 🐵 حیوانات و طبیعت 6.79% 👌 مردم و بدن 14.99% 😂 شکلک ها و احساسات 51.64% 🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.07%🏼 رنگ پوست و سبک مو 0.07% 🍓 غذا و نوشیدنی 2.68%🍓 غذا و نوشیدنی 2.68% ⚽ فعالیت ها 3.22%⚽ فعالیت ها 3.22% 🏁 پرچم ها 3.69%🏁 پرچم ها 3.69% 🚌 مسافرت و مکان 4.41%🚌 مسافرت و مکان 4.41% ⌚ اشیاء 5.97%⌚ اشیاء 5.97% 🛑 نمادها 6.55%🛑 نمادها 6.55% 🐵 حیوانات و طبیعت 6.79%🐵 حیوانات و طبیعت 6.79% 👌 مردم و بدن 14.99%👌 مردم و بدن 14.99% 😂 شکلک ها و احساسات 51.64%😂 شکلک ها و احساسات 51.64%