لیست نسخه یونیکد

این یک لیست از نسخه های Unicode است ، از جمله شماره نسخه Unicode و تاریخ انتشار. برای ورود به صفحه لیست Emoji این نسخه ، روی پیوند شماره نسخه Unicode کلیک کنید ، می توانید Emoji های موجود در این نسخه را مشاهده کنید. راهنمای کاربر: نسخه یونیکد چیست؟

لیست نسخه Emoji

این لیستی از نسخه های Emoji است ، از جمله شماره نسخه Emoji و تاریخ انتشار. برای ورود به صفحه لیست Emoji این نسخه ، روی پیوند شماره نسخه Emoji کلیک کنید ، می توانید ببینید که Emoji ها در این نسخه منتشر شده اند. راهنمای کاربر: نسخه Emoji چیست؟