Ito ang listahan ng Lahat ng Emojis, kabilang ang 10 pangunahing kategorya at 110 sub-category, na may kabuuang 4526 emojis. Kasama sa listahang ito ang mga pangunahing emoji at ang mga variant ng mga ito (mga emoji na may iba't ibang kulay ng balat, estilo, atbp.), kaya maaari mong makitang lumitaw ang parehong emoji nang ilang beses. Mayroon din kaming listahan ng mga pangunahing emoji na hindi kasama ang kanilang mga variant, at maaari mong i-click ang Mga Pangunahing Emoji upang ma-access ito.

😂Smileys at Emosyon166

😄nakangiting mukha14

😍mukha-pagmamahal9

😛mukha-dila6

🤔mukha-kamay7

🤐mukha-neutral-walang pag-aalinlangan14

😴inaantok ang mukha5

🤧walang mukha12

🤠mukha-sumbrero3

😎mukha-baso3

😞nababahala sa mukha26

😠mukha-negatibo8

💩make costume8

😸mukha ng pusa9

🙈mukha ng unggoy3

❤puso25

💋damdamin14