Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 👴 (Normalkulay ng balat) ay bilang sa ibaba:

👴 Normalkulay ng balat Simbolo ng Emoji