Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🧑 (tao) ay bilang sa ibaba:

🧑 tao Simbolo ng Emoji