Naglalaman ang sub-kategorya na ito ng 6 na uri ng Emojis na dila, bawat isa sa kanila ay may magkakaibang kahulugan, ngunit lahat sa kanila ay maaaring magparamdam ng malikot at maganda sa mga tao.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 😛 mukha-dila. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 😂 Smileys at Emosyon. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.