Naglalaman ang sub-kategorya na ito ng Emojis na kailangang gamitin ang parehong mga kamay, tulad ng pakikipagkamay o pagpalakpak. Halika at gamitin ang mga ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🤝 Dalawang Kamay. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 👌 Tao at Katawan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.