Ang sub-kategorya na ito ay may kasamang Emojis na nauugnay sa tunog, tulad ng mga speaker, sungay at kampanilya. Kung hindi mo nais na gumawa ng isang tunog, mayroon ding mga Emojis na kumatawan dito.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 📢 Tunog. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na ⌚ Mga Bagay. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.