Ovo je popis svih kategorija emojija, uključujući 10 glavnih kategorija i oko 100 potkategorija. Broj emojija sadržanih u svakom nazivu kategorije prikazan je iza naziva kategorije. Kliknite naziv kategorije da biste otvorili stranicu kategorije da biste pogledali sadržane emodžije.

Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku glavnu kategoriju

Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku glavnu kategoriju Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku glavnu kategoriju

Više: