áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

კაჱეგორიები

კანის Ⴠერი

თმის სჱილი

áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

გრძნობა

ვერსია

đŸŒč (1F339) đŸŒčმნიჹვნელობა: ვარდი

დააკოპირეთ და áƒ©áƒáƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— ეს emoji:đŸŒč კოპირება
  • 2.2+

    iOS đŸŒčმინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

  • 4.3+

    Android đŸŒčმინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

  • 8.0+

    Windows đŸŒčმინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

📚მნიჹვნელობა და აჩწერა

đŸŒč ნათელი წითელი ვარდი. ზოგადად, იქ გულისჼმობს ისეთ ყვავილებს, როგორიáƒȘაა ვარდები, რომლებიáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ მეჱად გამოჼაჱულია სიყვარულის, დევნის, რომანჱიკის და ზოგჯერ áƒ„áƒáƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გამოსაჼაჱად. მისი და đŸŒ· (ჱიჱების) გამოყენება ლეიძლება სასიყვარულო ქáƒȘენებჹი.


Emoji სიმბოლო đŸŒč-იქ მნიჹვნელობა ვარდი-იაიქ უკავჹირდება მáƒȘენარე, ყვავილი წელს, იქ ლეგიძლიათ იჼილოთ emoji კაჱეგორიის კაჱეგორიაჹი: "đŸ” áƒȘჼოველები და ბუნება" - "đŸŒč მáƒȘენარე-ყვავილი".

ვიკიპედია: đŸŒč ვარდი
ვარდი (ლათ. Rosa) — მáƒȘენარის გვარი ვარდისებრთა ოჯაჼისა. áƒȘნობილია დააჼლოებით 400 ველური საჼეობა (ასკილი), რომლებიáƒȘ გავრáƒȘელებულია ჩრდილოეთ áƒœáƒáƒźáƒ”áƒ•áƒáƒ áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒáƒšáƒ˜. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ 25-მდე საჼეობაა. ვარდი მარადმწვანე ან ჀოთოლმáƒȘვენი áƒ‘áƒŁáƒ©áƒ„áƒ˜áƒ, რომლის სიმაჩლე 15 სმ-იდან 2 მ-მდე აჩწევს. ზოგიერთ საჼეობას გრძელი (10-12 მ-მდე) ჼვიარა ჱოჱები áƒáƒ„áƒ•áƒĄ, ჩერო áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜áƒ ეკლებით. Ⴠოთოლი áƒ™áƒ”áƒœáƒąáƒ€áƒ áƒ—áƒ˜áƒĄáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ, ჩეროზე მორიგეობით განლაგებული. ყვავილი მარჱივია ან ბუთჼუზა (2-15 სმ დიამეჱრის), არომაჱული ან უსუნო; Ⴠერად áƒ•áƒáƒ áƒ“áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜, წითელი, თეთრი, ყვითლი, áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ ან áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ›áƒœáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜. ჹეკრებილია áƒ„áƒáƒšáƒ’áƒ˜áƒĄáƒ”áƒ‘áƒ -საგველა ყვავილედებად ან ერთეულია. ნაყოჀი ერთთესლიანი (ზოგჯერ რამდენიმეთესლიანი) კაკლუჭაა, რომელიáƒȘ ჼორáƒȘოვან áƒȘáƒ áƒŁáƒœáƒáƒ§áƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒ. ვარდის გვარი იყოჀა 4 Ⴤვეგვარად, რომელთაგან ყველაზე დიდია ლათ. Rosa, იგი მოიáƒȘავს 192 საჼეობას. აჄედან განვითარდა ჹემდგომჹი ბაჩის ვარდები. ბაჩის ვარდების ბევრი ჯილი წარმოიჹვა კვირჱოვანი მუჱაáƒȘიიქა და მათგან áƒšáƒ”áƒ áƒ©áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ áƒ«áƒ•áƒ˜áƒ áƒ€áƒáƒĄáƒ˜ სამეურნეო áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒáƒ’áƒáƒœ. ვარდის ბევრი საჼეობა ბუნებრივ პირობებჹი ადვილად ყჯვარება ერთმანეთს და áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒ„áƒ›áƒœáƒ˜áƒĄ საჼეობათაჹორის ჰიბრიდებს. ვარდების დიდი მრავალჀეროვნებით გამოირჩევა აზია (ჩინეთი, ლუა აზია, ამიერკავკასია), áƒŁáƒ€áƒ áƒ ნაკლებია ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაჹი. áƒȘნობილია ვარდის 25 ათასი ჯილი და Ⴠორმა, რომლებიáƒȘ იყოჀა 3 áƒŻáƒ’áƒŁáƒ€áƒáƒ“, ესენია: მარადმწვანე áƒ‘áƒŁáƒ©áƒ„áƒ”áƒ‘áƒ˜, ჀოთოლმáƒȘვენია áƒ‘áƒŁáƒ©áƒ„áƒ”áƒ‘áƒ˜ და ლიანები. ვარდი მრავლდება საკუთარ áƒ€áƒ”áƒĄáƒ•áƒ–áƒ” დაკალმებით, ამონაყარით, áƒ‘áƒŁáƒ©áƒ„áƒ˜áƒĄ დაყოჀითა და გადაწვენით; ბაჩისა და საპარკე ვარდების უმეჱესობა — კვირჱით მყნობით და კალმით. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ მყნობა ჱარდება ივნისიდან-áƒáƒ„áƒąáƒáƒ›áƒ‘áƒ áƒáƒ›áƒ“áƒ”, ჼოლო რგვა — áƒ’áƒáƒ–áƒáƒ€áƒźáƒŁáƒšáƒĄáƒ და ჹემოდგომაზე. მის მოსაჹენებლად საუკეთესოა დაწრეჱილი (დრენირებული) თიჼნარი, Ⴤვილნარი, Ⴤვილიანი და თიჼიანი ნიადაგები. ვარდს იყენებენ დეკორაჱიულ მებაჩეობაჹი და ჰიბრიდიზაáƒȘიისათვის. ზოგიერთი საჼეობა (კაზანლიკური ვარდი) გამოიყენება ეთეროვანი ზეთების მისაჩებად. ვარდისგან ამზადებენ აგრეთვე მურაბას. ბევრი საჼეობის áƒȘრუ áƒœáƒáƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒĄ რბილობი ჹეიáƒȘავს C, ნაწილობრივ P ვიჱამინს. áƒĄáƒáƒ„áƒáƒ áƒ—áƒ•áƒ”áƒšáƒáƒšáƒ˜ ვარდი áƒŁáƒ«áƒ•áƒ”áƒšáƒ”áƒĄáƒ˜ დროიდანაა კულჱივირებული. 1948 წლიდან თბილისის, ბათუმისა და სოჼუმის ბოჱანიკურ ბაჩებჹი მიმდინარეობს სამეáƒȘნიერო-კვლევითი მუჹაობა ვარდის áƒ˜áƒœáƒąáƒ áƒáƒ“áƒŁáƒ„áƒȘიაქა და ჰიბრიდულ áƒĄáƒ”áƒšáƒ”áƒ„áƒȘიალი. ვარდის გავრáƒȘელებული დაავადებებია: ნაáƒȘარი, ჟანგა, ნაáƒȘáƒ áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ სიდამპლე, áƒ€áƒáƒ—áƒšáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ჹავი ლაჄიანობა და სჼვა. მავნებლებიდან ვარდს აზიანებს ბუგრი, ჼერჼია, áƒ€áƒáƒ—áƒšáƒ˜áƒźáƒ•áƒ”áƒ•áƒ˜áƒ და სჼვა, რომელთაáƒȘ ებრძვიან ბი-58 და áƒ€áƒáƒĄáƒ€áƒáƒ áƒáƒ áƒ’áƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜ პრეპარაჱებით. 🔗 ვარდი
🌐: ÙˆŰ±ŰŻ (Ù†ŰšŰ§ŰȘ), Ä°tburnu, Đ ĐŸĐ·Đ°, àŠ—à§‹àŠČàŠŸàŠȘ, RuĆŸa, RĆŻĆŸe, Rose, Rosen, ΀ρÎčαΜταφυλλÎčÎŹ, Rose, Rosa, Kibuvits, ۱ŰČ, Ruusut, Rosier, Ś•ŚšŚ“, à€—à„à€Čà€Ÿà€Ź, RuĆŸa, RĂłzsa, Mawar, Rosa (botanica), ăƒăƒ©ć±ž, Đ˜Ń‚ĐŒÒ±Ń€Ń‹Đœ, ìž„ëŻž, ErĆĄkėtis, Rozes, Pokok Bunga Mawar, နဟငá€șှဆြ, Rozen, Roseslekta, RĂłĆŒa, Rosa, Trandafir, ĐšĐžĐżĐŸĐČĐœĐžĐș, RuĆŸa, Vrtnica, TrĂ«ndafili, Ружа, RosslĂ€ktet, àžàžžàž«àž„àžČàžš, GĂŒl, ĐšĐžĐżŃˆĐžĐœĐ°, Hoa hồng, è”·è–‡ć±ž.

🌈მაგალითები და გამოყენება

🔾 პაჱარავ, დჩეს განსაკუთრებული დჩეა, იáƒȘი რა დჩეა? đŸŒč
🔾 იგი ვარდივით გაწითლდა .đŸŒč


🔾 Twitter: đŸŒč
🔾 Youtube: đŸŒč
🔾 Instagram: đŸŒč

📊ლიდერბორდი / ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

đŸŒčლიდერბორდი

đŸŒčდროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

đŸŒč (1F339) დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი | emojiall.com 100 75 50 25 0 2017 2018 2019 2020 2021
თარიჩის დიაპაზონი: 2016-06-19 - 2021-06-06
განაჼლების დრო: 2021-06-17 18:05:50 UTC

🔗ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ

đŸŒč ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ | emojiall.com 0 ვარდიđŸŒč 1 áƒąáƒ˜áƒąáƒđŸŒ· 2 მაიმუნის áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ” 3 თაიგული💐 4 მოáƒȘეკვავე áƒ„áƒáƒšáƒ˜đŸ’ƒ 5 ჰიბისკუსიđŸŒș 6 áƒ áƒáƒ–áƒ”áƒąáƒ˜đŸ” 7 áƒ›áƒ–áƒ”áƒĄáƒŁáƒ›áƒ–áƒ˜áƒ áƒđŸŒ» 8 თეთრი ყვავილი💼 9 დამჭკნარი áƒ§áƒ•áƒáƒ•áƒ˜áƒšáƒ˜đŸ„€ 10 áƒ§áƒ•áƒáƒ•áƒ˜áƒšáƒáƒ‘áƒđŸŒŒ 11 ჱროპიკული სასმელიđŸč 12 პეპელა🩋 13 აყვავებული ალუბალი🌾 14 პლაჟი და áƒ„áƒáƒšáƒ’áƒđŸ– 15 ლუდის კათჼაđŸș 16 ბოთლი ამოვარდნილი ქაáƒȘáƒáƒ‘áƒ˜áƒ—đŸŸ 17 ჭიანჭველა🐜 18 ბაჩლინჯო🐛 19 áƒ€áƒŁáƒąáƒ™áƒáƒ áƒ˜đŸ 20 საჼლი ბაჩით🏡 21 ყვითელი კვადრაჱი🟹

☁Tag Cloud

đŸŒč Tag Cloud | emojiall.com 14 თეთრი ყვავილი 14 თეთრი ყვავილითეთრი ყ... 13 მზესუმზირა 13 მზესუმზირამზესუმზ... 12 როზეჱი 12 როზეჱიროზეჱი 11 ჰიბისკუსი 11 ჰიბისკუსიჰიბისკუ... 10 მოáƒȘეკვავე Ⴤალი 10 მოáƒȘეკვავე ჄალიმოáƒȘეკვავე... 9 ჹიჹა 9 ჹიჹაჹიჹა 8 თაიგული 8 თაიგულითაიგული 7 ვალენჱინობა 7 ვალენჱინობავალენჱინობა 6 Ⴤალთა საერთაჹორისო დჩე 6 Ⴤალთა საერთაჹორისო დ჊ეჄალთა საერთ... 5 ყვავილები 5 ყვავილებიყვავილები 4 მáƒȘენარე-ყვავილი 4 მáƒȘენარე-ყვავილიმáƒȘენარე-ყვავ... 3 áƒȘჼოველები და ბუნება 3 áƒȘჼოველები და ბუნებაáƒȘჼოველები და... 2 ყვავილი 2 ყვავილიყვავილი 1 მáƒȘენარე 1 მáƒȘენარემáƒȘენარე 0 ვარდი 0 ვარდივარდი

📰áČ«áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ—áƒáƒ“áƒ˜ ინჀორმაáƒȘია

Emoji: đŸŒč
áțოკლე საჼელი: ვარდი
ვაჹლის საჼელი: Rose
კოდეპინო: U+1F339
áțოკლე კოდი: :rose:
ათწილადი: ALT+127801
უნიკოდის ვერსია: 6.0 (2010-10-11)
Emoji ვერსია: 1.0 (2015-06-09)
კაჱეგორიები: đŸ” áƒȘჼოველები და ბუნება
Ⴤვე კაჱეგორიები: đŸŒč მáƒȘენარე-ყვავილი
áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები: ვარდი | მáƒȘენარე | ყვავილი

đŸ‘šâ€đŸ’»áƒŁáƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒ“ ინჀორმაáƒȘია (მოწინავე გამოყენება)

🎹კომბინაáƒȘია და ჟარგონი

đŸŒčმეჱი ენა

ენა áțოკლე საჼელი & ბმული
ბულგარულიđŸŒč Ń€ĐŸĐ·Đ°
ალბანურიđŸŒč trĂ«ndafil
არაბულიđŸŒč ÙˆŰ±ŰŻŰ©
ჹვედურიđŸŒč ros
პოლონურიđŸŒč rĂłĆŒa
ჼორვაჱიულიđŸŒč ruĆŸa
áƒ€áƒ˜áƒœáƒŁáƒ áƒ˜đŸŒč ruusu
მალაიზიურიđŸŒč bunga mawar
ჰოლანდიურიđŸŒč roos
პორჱუგალიური, საერთაჹორისოđŸŒč rosa