áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

კაჱეგორიები

კანის Ⴠერი

თმის სჱილი

áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

გრძნობა

ვერსია

đŸŽȘ (1F3AA) đŸŽȘმნიჹვნელობა: áƒȘირკის კარავი

დააკოპირეთ და áƒ©áƒáƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— ეს emoji:đŸŽȘ კოპირება
 • 5.1+

  iOS đŸŽȘმინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

 • 4.3+

  Android đŸŽȘმინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

 • 8.0+

  Windows đŸŽȘმინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

📚მნიჹვნელობა და აჩწერა

đŸŽȘ ეს არიქ წითელი და თეთრი კარავი ნაჼევრად áƒ“áƒáƒ€áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜ ჹესასვლელი წლის წინ და მáƒȘურავი ჭადრაკი đŸš© ზედა. სჼვადასჼვა áƒžáƒšáƒáƒąáƒ€áƒáƒ áƒ›áƒáƒ–áƒ” კარვისა და დროჹის Ⴠერები ოდნავ განსჼვავებულია. იგი áƒ©áƒ•áƒ”áƒŁáƒšáƒ”áƒ‘áƒ áƒ˜áƒ• გამოიყენება đŸ€č‍♀ đŸ€Ą -თან ერთად áƒȘირკის, აკრობაჱული წარმოდგენის ან áƒȘირკის მსგავსი გიჟური და საინჱერესო გასართობი áƒáƒ„áƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒ‘áƒ˜áƒĄ áƒŹáƒáƒ áƒ›áƒáƒĄáƒáƒ©áƒ”áƒœáƒáƒ“. დაკავჹირებული ემოკები: 🕊 đŸ»


Emoji სიმბოლო đŸŽȘ-იქ მნიჹვნელობა áƒȘირკის კარავი-იაიქ უკავჹირდება კარავი, áƒȘირკი წელს, იქ ლეგიძლიათ იჼილოთ emoji კაჱეგორიის კაჱეგორიაჹი: "🚌 მოგზაურობა და ადგილები" - "â›Č ადგილი-სჼვა".

ვიკიპედია: đŸŽȘ áƒȘირკი
áƒȘირკი (ლათ. circus, სიჱყვასიჱყით — „წრე“), ჹენობა ქაáƒȘირკო წარმოდგენების áƒ©áƒáƒĄáƒáƒąáƒáƒ áƒ”áƒ‘áƒšáƒáƒ“. ძვ. რომჹი გავრáƒȘელებული იყო ჱრიბუნებიანი გეგმით áƒ”áƒšáƒ˜áƒ€áƒĄáƒŁáƒ áƒ˜ არენა, რომელჹიáƒȘ ეწყობოდა ჹეჯიბრება (რბოლა) ეჱლებით. ჹესვენების დროს გამოდიოდნენ აკრობაჱები, ეკვილიბრისჱები, კომიკოსები და სჼვ. რომის დიდი áƒȘირკი იჱევდა 50 ათასამდე მაყურებელს. ესპანეთჹი, áƒ›áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ™áƒáƒĄáƒ და ზოგ სჼვა Ⴤვეყანალი áƒȘირკის არენას იყენებდნენ კორიდისთვის. თანამედროვე áƒȘირკის არენა (მანეჟი) მრგვალია (დიამეჱრი 13-14, ზოგჯერ 9-17 მ), გარს არჹყია მკვიდრი ბარიერი, გადაჼურულია áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒŁáƒšáƒ˜ გუმბათით (საჰაერო აკრობაჱებისათვის), მაყურებელთა ადგილები განლაგებულია áƒáƒ›áƒ€áƒ˜áƒ—áƒ”áƒáƒąáƒ áƒ˜áƒĄáƒ”áƒ‘áƒŁáƒ áƒáƒ“. თანამედროვე áƒȘირკი აჩჭურვილია სპეáƒȘიალური ქაáƒȘირკო áƒąáƒ”áƒ„áƒœáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒ—, დიდი საკულისო სათავსებით, სარეპეჱიáƒȘიო მანეჟებითა და სჼვ. 🔗 áƒȘირკი
🌐: ŰłÙŠŰ±Ùƒ, Sirk, ЩорĐș, àŠžàŠŸàŠ°à§àŠ•àŠŸàŠž, Cirkus, Cirkus, Zirkus, Î€ÏƒÎŻÏÎșÎż, Circus, Circo, Tsirkus, ŰłÛŒŰ±Ú©, Sirkus, Cirque, Ś§ŚšŚ§ŚĄ, à€žà€°à„à€•à€ž, Cirkus, Cirkusz, Sirkus, Circo, ă‚”ăƒŒă‚«ă‚č, ЩорĐș, 서컀슀, Cirkas, Cirks, Sarkas, ဆပá€șကပá€șပလá€Č, Circus (attractie), Sirkus, Cyrk (rozrywka), Circo, Circ, ЩорĐș, ЩорĐșус, Cirkus, àž„àž°àž„àžŁàžȘàž±àž•àž§àčŒ, Sirk, ЩорĐș, Xiáșżc, é©Źæˆ.

🌈მაგალითები და გამოყენება

🔾 გავიგე, რომ ჱაილანდჹი სპილოებს ჼჹირად იყენებენ áƒȘირკებჹი ... ❌ უარი უნდა ვთჄვათ ქაáƒȘირკო წარმოდგენებზე!
🔾 უმáƒȘროსმა და-ძმებმა, რომლებმაáƒȘ კარგად არ ისადილეს, საჭმლის ომი დაიწყეს და საჭმელი მთელ იაჱაკზე დაყარეს. არეულობა იყო !
🔾 ჰაგრიდმა დაიკავა ორი ადგილი და იჯდა áƒ„áƒĄáƒáƒ•áƒ, რაქაáƒȘ კანარის ყვითელი áƒȘირკის კარავს ჰგავდა . đŸŽȘ


🔾 Twitter: đŸŽȘ
🔾 Youtube: đŸŽȘ
🔾 Instagram: đŸŽȘ

đŸ™‚áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ანალიზი

áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ანალიზი ჹესავალი

Emoji Sentiment Analysis ეჼება ემოჯის ემოáƒȘიური გამოჼაჱვის áƒ™áƒšáƒáƒĄáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ™áƒáƒȘიაქ. ეს ანალიზი არიქ ენობრივი ანალიზისა და საზოგადოებრივი ნიმუჹების áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლის არანაკლებ 50 მილიონი ჱვიჱისა, იგი ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური ქაáƒȘნობარო მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, რეჀერენáƒȘიებზე, განმეორებით გაგზავნაზე და გაზიარებაზე. საავჱორო áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ © EmojiAll. კომერáƒȘიული გამოყენებისთვის, გთჼოვთ, დაგვიკავჹირდეთ


 • áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜: ნეგაჱიური
 • ყვითელი: ნეიჱრალური
 • მწვანე: პოზიჱიური
 • ნაáƒȘáƒ áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ კურსორი: ეს არიქ ნდობის დონე, სჱაჱისჱიკური áƒȘნება.
  მარჱივად რომ ვთჄვათ, áƒŁáƒ€áƒ áƒ აჼლოს არიქ კურსორი მარáƒȘჼნივ, ამ emoji– ქ ემოáƒȘია áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ—áƒ˜áƒ. პირიჄით, რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ აჼლოს არიქ კურსორი მარჯვნივ, მით áƒŁáƒ€áƒ áƒ დადებითი ემოáƒȘია გამოჼაჱავს ამ emoji- ქ. და რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ ვიწროა კურსორი, ემოáƒȘიიქ განსჯა áƒŁáƒ€áƒ áƒ ზუსჱია.
  იჼილეთ áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ განმარჱება: ვიკიპედია

📏პოზიáƒȘია და სიჼჹირე

პოზიáƒȘია და სიჼჹირე ჹესავალი

პოზიáƒȘია და სიჼჹირე ეჼება იმ ადგილს, სადაáƒȘ ჼჹირად ჩნდება emoji tweets- ლი და რამდენად ჼჹირად áƒ©áƒáƒœáƒĄ ამ პოზიáƒȘიებჹი. მაგალითად, [–ის [ადგილმდებარეობისა და ქიჟლირიქ] ანალიზით ლეგვიძლია ვიáƒȘოდეთ, რომ ყველას უყვარს წინასიჱყვაობების ბოლოს emoji დადება. ეს დასკვნა გამომდინარეობს ენობრივი ანალიზისა და საზოგადოებრივი ნიმუჹების áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლისგან, არანაკლებ 50 მილიონი ჱვიჱისა, ეს არიქ ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგი და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური ქაáƒȘნობარო მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, რეჀერენáƒȘიებზე, განმეორებით გაგზავნაზე და გაზიარებაზე. საავჱორო áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ © EmojiAll. კომერáƒȘიული მიზნით, გთჼოვთ დაგვიკავჹირდეთ


 • X ჊ერძი: ამ კონკრეჱული emoji- ქ პოზიáƒȘია tweets- იქ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒšáƒ˜.
 • Y ჊ერძი: ამ კონკრეჱული emoji– ქ გამოჩენა სიჼჹირე.

📊ლიდერბორდი / ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

đŸŽȘლიდერბორდი

đŸŽȘდროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

đŸŽȘ (1F3AA) დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი | emojiall.com 100 75 50 25 0 2017 2018 2019 2020 2021
თარიჩის დიაპაზონი: 2016-06-19 - 2021-06-13
განაჼლების დრო: 2021-06-18 17:10:24 UTC

🔗ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ

đŸŽȘ ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ | emojiall.com 0 áƒȘირკის კარავიđŸŽȘ 1 სამკუთჼა áƒ“áƒ áƒáƒšáƒđŸš© 2 ჟონგლიორი ჄალიđŸ€č‍♀ 3 ჯამბაზის áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ€Ą 4 მჱრედი🕊 5 დათვის áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ» 6 ავჱობუსი🚌 7 ჹადრევანიâ›Č 8 ჯვრით მონიჹვნა❌ 9 ბილეთები🎟 10 áƒáƒ•áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒ„áƒšáƒđŸ›ș 11 წვეროსანი🧔 12 áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒ˜áƒĄ áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ¶ 13 მელიის თავი🩊 14 ბრიჱვაđŸȘ’ 15 áƒ“áƒáƒšáƒáƒ„áƒ˜áƒĄ სვეჱი💈 16 მაკრაჱელი✂ 17 áƒ«áƒáƒŠáƒšáƒ˜đŸ• 18 მჀრინავი áƒ“áƒ˜áƒĄáƒ™áƒ˜đŸ„ 19 ავჱომობილი🚗 20 ველოსიპედიđŸšČ 21 ავჱობუსის áƒ’áƒáƒ©áƒ”áƒ áƒ”áƒ‘áƒđŸš

☁Tag Cloud

đŸŽȘ Tag Cloud | emojiall.com 14 მიკროჀონი 14 მიკროჀონიმიკროჀო... 13 ჟონგლიორობა 13 ჟონგლიორობაჟონგლიო... 12 áƒȘეáƒȘჼლი 12 áƒȘეáƒȘჼლიáƒȘეáƒȘჼლი 11 ოჯაჼი 11 ოჯაჼიოჯაჼი 10 სპილო 10 სპილოსპილო 9 კრისჱალის ბურთი 9 კრისჱალის ბურთიკრისჱალის ... 8 ჯამბაზის საჼე 8 ჯამბაზის საჼეჯამბაზის ქ... 7 ჼელები, რომლებიáƒȘ ჹალქ უკრავს 7 ჼელები, რომლებიáƒȘ ჹალქ უკრავსჼელები, რო... 6 კარუსელის áƒȘჼენი 6 კარუსელის áƒȘჼენიკარუსელის áƒȘ... 5 ბილეთები 5 ბილეთებიბილეთები 4 ადგილი-სჼვა 4 ადგილი-სჼვაადგილი-სჼვა 3 მოგზაურობა და ადგილები 3 მოგზაურობა და ადგილებიმოგზაურობა დ... 2 áƒȘირკი 2 áƒȘირკიáƒȘირკი 1 კარავი 1 კარავიკარავი 0 áƒȘირკის კარავი 0 áƒȘირკის კარავიáƒȘირკის კარავი

📰áČ«áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ—áƒáƒ“áƒ˜ ინჀორმაáƒȘია

Emoji: đŸŽȘ
áțოკლე საჼელი: áƒȘირკის კარავი
ვაჹლის საჼელი: Circus Tent
კოდეპინო: U+1F3AA
áțოკლე კოდი: :circus_tent:
ათწილადი: ALT+127914
უნიკოდის ვერსია: 6.0 (2010-10-11)
Emoji ვერსია: 1.0 (2015-06-09)
კაჱეგორიები: 🚌 მოგზაურობა და ადგილები
Ⴤვე კაჱეგორიები: â›Č ადგილი-სჼვა
áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები: კარავი | áƒȘირკი | áƒȘირკის კარავი

đŸ‘šâ€đŸ’»áƒŁáƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒ“ ინჀორმაáƒȘია (მოწინავე გამოყენება)

📖ნათესავი თემა

🎹კომბინაáƒȘია და ჟარგონი

đŸŽȘმეჱი ენა

ენა áțოკლე საჼელი & ბმული
ლაჱვიურიđŸŽȘ cirka telts
ჼორვაჱიულიđŸŽȘ cirkuski ĆĄator
რუსულიđŸŽȘ цорĐșĐŸĐČĐŸĐč ŃˆĐ°Ń‚Đ”Ń€
áƒ—áƒŁáƒ áƒ„áƒŁáƒšáƒ˜đŸŽȘ sirk çadırı
იჱალიურიđŸŽȘ circo
ინგლისურიđŸŽȘ circus tent
სპარსულიđŸŽȘ چۧۯ۱ ŰłÛŒŰ±Ú©
ვიეჱნამურიđŸŽȘ lều ráșĄp xiáșżc
áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ˜đŸŽȘ chapiteau
ესპანურიđŸŽȘ carpa de circo