áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

კაჱეგორიები

კანის Ⴠერი

თმის სჱილი

áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

გრძნობა

ვერსია

💙 (1F499) 💙მნიჹვნელობა: ლურჯი გული

დააკოპირეთ და áƒ©áƒáƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— ეს emoji:💙 კოპირება
 • 2.2+

  iOS 💙მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

 • 4.3+

  Android 💙მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

 • 8.0+

  Windows 💙მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

📚მნიჹვნელობა და აჩწერა

💙 ეს არიქ ლურჯი გული, იქ არ არიქ ისეთივე áƒȘჼელი, როგორáƒȘ წითელი ან áƒ•áƒáƒ áƒ“áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული, და იქ გამოჼაჱავს ძლიერ სიყვარულს, თუნდაáƒȘ áƒȘოჱათი áƒȘივი, მაგრამ ეს არიქ ნაზი და გრძელვადიანი, ეს არიქ პლაჱონური სიყვარული. ლურჯი გული ასევე სიმბოლოა სიწმინდესა და სიწმინდეს. რადგან ლურჯი სევდასაáƒȘ ჹეიáƒȘავს, იქ ჩრმა, მწარე სიყვარულს წარმოადგენს. ეს ასევე ნიჹნავს მჹვიდობას, ერთგულებას, საიდუმლოებას და იმედს. ამავე emoji: ❀ 🧡 💛 💚 💜 đŸ€Ž đŸ–€ đŸ€ ❣ ლურჯი გულის ლეიძლება ასევე ეჼება ყელსაბამი Ⴠილმლი Titanic.


Emoji სიმბოლო 💙-იქ მნიჹვნელობა ლურჯი გული-იაიქ უკავჹირდება გული, ლურჯი, áƒȘáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ წელს, იქ ლეგიძლიათ იჼილოთ emoji კაჱეგორიის კაჱეგორიაჹი: "😂 სმაილები და ემოáƒȘიები" - "💋 ემოáƒȘია".

🌈მაგალითები და გამოყენება

🔾 სულ ვჀიჄრობდი, იპოვნეთ თუ არა "ოკეანის გული". 💙 💙
🔾 ჩვენ ყველგან áƒ’áƒ•áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ულამაზესი პლაჟები, áƒȘáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜, áƒĄáƒŁáƒ€áƒ—áƒ. 💙


🔾 Twitter: 💙
🔾 Youtube: 💙
🔾 Instagram: 💙

đŸ™‚áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ანალიზი

áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ანალიზი ჹესავალი

Emoji Sentiment Analysis ეჼება ემოჯის ემოáƒȘიური გამოჼაჱვის áƒ™áƒšáƒáƒĄáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ™áƒáƒȘიაქ. ეს ანალიზი არიქ ენობრივი ანალიზისა და საზოგადოებრივი ნიმუჹების áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლის არანაკლებ 50 მილიონი ჱვიჱისა, იგი ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური ქაáƒȘნობარო მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, რეჀერენáƒȘიებზე, განმეორებით გაგზავნაზე და გაზიარებაზე. საავჱორო áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ © EmojiAll. კომერáƒȘიული გამოყენებისთვის, გთჼოვთ, დაგვიკავჹირდეთ


 • áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜: ნეგაჱიური
 • ყვითელი: ნეიჱრალური
 • მწვანე: პოზიჱიური
 • ნაáƒȘáƒ áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ კურსორი: ეს არიქ ნდობის დონე, სჱაჱისჱიკური áƒȘნება.
  მარჱივად რომ ვთჄვათ, áƒŁáƒ€áƒ áƒ აჼლოს არიქ კურსორი მარáƒȘჼნივ, ამ emoji– ქ ემოáƒȘია áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ—áƒ˜áƒ. პირიჄით, რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ აჼლოს არიქ კურსორი მარჯვნივ, მით áƒŁáƒ€áƒ áƒ დადებითი ემოáƒȘია გამოჼაჱავს ამ emoji- ქ. და რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ ვიწროა კურსორი, ემოáƒȘიიქ განსჯა áƒŁáƒ€áƒ áƒ ზუსჱია.
  იჼილეთ áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ განმარჱება: ვიკიპედია

📏პოზიáƒȘია და სიჼჹირე

პოზიáƒȘია და სიჼჹირე ჹესავალი

პოზიáƒȘია და სიჼჹირე ეჼება იმ ადგილს, სადაáƒȘ ჼჹირად ჩნდება emoji tweets- ლი და რამდენად ჼჹირად áƒ©áƒáƒœáƒĄ ამ პოზიáƒȘიებჹი. მაგალითად, [–ის [ადგილმდებარეობისა და ქიჟლირიქ] ანალიზით ლეგვიძლია ვიáƒȘოდეთ, რომ ყველას უყვარს წინასიჱყვაობების ბოლოს emoji დადება. ეს დასკვნა გამომდინარეობს ენობრივი ანალიზისა და საზოგადოებრივი ნიმუჹების áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლისგან, არანაკლებ 50 მილიონი ჱვიჱისა, ეს არიქ ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგი და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური ქაáƒȘნობარო მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, რეჀერენáƒȘიებზე, განმეორებით გაგზავნაზე და გაზიარებაზე. საავჱორო áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ © EmojiAll. კომერáƒȘიული მიზნით, გთჼოვთ დაგვიკავჹირდეთ


 • X ჊ერძი: ამ კონკრეჱული emoji- ქ პოზიáƒȘია tweets- იქ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒšáƒ˜.
 • Y ჊ერძი: ამ კონკრეჱული emoji– ქ გამოჩენა სიჼჹირე.

📊ლიდერბორდი / ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

💙ლიდერბორდი

💙დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

💙 (1F499) დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი | emojiall.com 100 75 50 25 0 2017 2018 2019 2020 2021
თარიჩის დიაპაზონი: 2016-06-26 - 2021-06-13
განაჼლების დრო: 2021-06-20 17:24:52 UTC

🔗ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ

💙 ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ | emojiall.com 0 ლურჯი გული💙 1 წითელი áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜â€ 2 áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული🧡 3 ყვითელი გული💛 4 მწვანე გული💚 5 áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ›áƒœáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული💜 6 áƒ§áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€Ž 7 ჹავი áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜đŸ–€ 8 თეთრი áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ 9 გულის áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄ მსჼვილი áƒ«áƒáƒźáƒ˜áƒšáƒ˜áƒĄ ნიჹანი❣ 10 მჀეთჄავი გული💓 11 გაჱეჼილი გული💔 12 წყვილი და გული💑 13 ეჹმაკუნა👿 14 სასიყვარულო წერილი💌 15 მბრუნავი გულები💞 16 მბრწყინავი გული💖 17 ალმოდებული áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜â€ïžâ€đŸ”„ 18 ორი გული💕 19 მზარდი გული💗 20 გადაჯვარედინებული áƒ—áƒ˜áƒ—áƒ”áƒ‘áƒ˜đŸ€ž 21 გულის დეკორაáƒȘია💟

☁Tag Cloud

💙 Tag Cloud | emojiall.com 14 áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ›áƒœáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული 14 áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ›áƒœáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გულიიასამნი... 13 áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული 13 áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გულინარინჯი... 12 ლურჯი წრე 12 ლურჯი წრელურჯი წრე 11 წითელი გული 11 წითელი გულიწითელი ... 10 გულის დეკორაáƒȘია 10 გულის დეკორაáƒȘიაგულის დეკ... 9 ლურჯი წიგნი 9 ლურჯი წიგნილურჯი წიგნი 8 ვალენჱინობა 8 ვალენჱინობავალენჱინობა 7 ჰოლი 7 ჰოლიჰოლი 6 სიამაყის თვე 6 სიამაყის თვესიამაყის თვე 5 ემოáƒȘია 5 ემოáƒȘიაემოáƒȘია 4 სმაილები და ემოáƒȘიები 4 სმაილები და ემოáƒȘიებისმაილები და ... 3 áƒȘáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ 3 áƒȘáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜áƒȘáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ 2 ლურჯი 2 ლურჯილურჯი 1 გული 1 გულიგული 0 ლურჯი გული 0 ლურჯი გულილურჯი გული

📰áČ«áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ—áƒáƒ“áƒ˜ ინჀორმაáƒȘია

Emoji: 💙
áțოკლე საჼელი: ლურჯი გული
ვაჹლის საჼელი: Blue Heart
კოდეპინო: U+1F499
áțოკლე კოდი: :blue_heart:
ათწილადი: ALT+128153
უნიკოდის ვერსია: 6.0 (2010-10-11)
Emoji ვერსია: 1.0 (2015-06-09)
კაჱეგორიები: 😂 სმაილები და ემოáƒȘიები
Ⴤვე კაჱეგორიები: 💋 ემოáƒȘია
áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები: გული | ლურჯი | áƒȘáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜

đŸ‘šâ€đŸ’»áƒŁáƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒ“ ინჀორმაáƒȘია (მოწინავე გამოყენება)

🎹კომბინაáƒȘია და ჟარგონი

💙მეჱი ენა

ენა áțოკლე საჼელი & ბმული
კორეული💙 파란색 하튾
ბირმული💙 á€Ąá€•á€Œá€Źá€›á€±á€Źá€„á€ș á€”á€Ÿá€œá€Żá€¶á€ž
იჱალიური💙 cuore azzurro
ებრაული💙 ŚœŚ‘ Ś›Ś—Ś•Śœ
რუმინული💙 inimă albastră
ბულგარული💙 ĐĄĐžĐœŃŒĐŸ сърцД
ყაზაჼური💙 ĐșÓ©Đș Đ¶ÒŻŃ€Đ”Đș
აზერბაიჯანული💙 mavi ĂŒrək
ალბანური💙 zemĂ«r blu
ჼორვაჱიული💙 plavo srce