áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

კაჱეგორიები

კანის Ⴠერი

თმის სჱილი

áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

გრძნობა

ვერსია

😊 (1F60A) 😊მნიჹვნელობა: მომჩიმარე საჼე მომჩიმარე თვალებით

დააკოპირეთ და áƒ©áƒáƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— ეს emoji:😊 კოპირება
 • 2.2+

  iOS 😊მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

 • 4.3+

  Android 😊მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

 • 8.0+

  Windows 😊მინიმალური áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

📚მნიჹვნელობა და აჩწერა

😊 იქ მსგავსია კლასიკური ჩიმილიანი ქაჟიქ წითელი ლოყით, მაგრამ მას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მოჩუნული თვალები. ეს áƒŁáƒ€áƒ áƒ წმინდა მიუთითებს იმაზე, რომ ნამდვილად ბედნიერი ან პოზიჱიური ჼართ, მაგრამ áƒȘოჱათი რომანჱიულიáƒȘ. ეს მსგავსია ამ ემოჯის და განსჼვავებული მნიჹვნელობა áƒáƒ„áƒ•áƒĄ.


Emoji სიმბოლო 😊-იქ მნიჹვნელობა მომჩიმარე საჼე მომჩიმარე თვალებით-იაიქ უკავჹირდება თვალი, საჼე, ქირáƒȘჼვილი, უჼერჼულობა, ჩიმილი წელს, იქ ლეგიძლიათ იჼილოთ emoji კაჱეგორიის კაჱეგორიაჹი: "😂 სმაილები და ემოáƒȘიები" - "😄 საჼეზე იჩიმება".

🌈მაგალითები და გამოყენება

🔾 აკეთებს იმას, რაáƒȘ ლემიძლია, სადაáƒȘ მე ვარ რა áƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒĄ 😊.


🔾 Twitter: 😊
🔾 Youtube: 😊
🔾 Instagram: 😊

đŸ™‚áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ანალიზი

áƒ’áƒ áƒ«áƒœáƒáƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ ანალიზი ჹესავალი

Emoji Sentiment Analysis ეჼება ემოჯის ემოáƒȘიური გამოჼაჱვის áƒ™áƒšáƒáƒĄáƒ˜áƒ€áƒ˜áƒ™áƒáƒȘიაქ. ეს ანალიზი არიქ ენობრივი ანალიზისა და საზოგადოებრივი ნიმუჹების áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლის არანაკლებ 50 მილიონი ჱვიჱისა, იგი ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური ქაáƒȘნობარო მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, რეჀერენáƒȘიებზე, განმეორებით გაგზავნაზე და გაზიარებაზე. საავჱორო áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ © EmojiAll. კომერáƒȘიული გამოყენებისთვის, გთჼოვთ, დაგვიკავჹირდეთ


 • áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜: ნეგაჱიური
 • ყვითელი: ნეიჱრალური
 • მწვანე: პოზიჱიური
 • ნაáƒȘáƒ áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ კურსორი: ეს არიქ ნდობის დონე, სჱაჱისჱიკური áƒȘნება.
  მარჱივად რომ ვთჄვათ, áƒŁáƒ€áƒ áƒ აჼლოს არიქ კურსორი მარáƒȘჼნივ, ამ emoji– ქ ემოáƒȘია áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒŁáƒáƒ áƒ§áƒáƒ€áƒ˜áƒ—áƒ˜áƒ. პირიჄით, რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ აჼლოს არიქ კურსორი მარჯვნივ, მით áƒŁáƒ€áƒ áƒ დადებითი ემოáƒȘია გამოჼაჱავს ამ emoji- ქ. და რაáƒȘ áƒŁáƒ€áƒ áƒ ვიწროა კურსორი, ემოáƒȘიიქ განსჯა áƒŁáƒ€áƒ áƒ ზუსჱია.
  იჼილეთ áƒŁáƒ€áƒ áƒ áƒžáƒ áƒáƒ€áƒ”áƒĄáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜ განმარჱება: ვიკიპედია

📏პოზიáƒȘია და სიჼჹირე

პოზიáƒȘია და სიჼჹირე ჹესავალი

პოზიáƒȘია და სიჼჹირე ეჼება იმ ადგილს, სადაáƒȘ ჼჹირად ჩნდება emoji tweets- ლი და რამდენად ჼჹირად áƒ©áƒáƒœáƒĄ ამ პოზიáƒȘიებჹი. მაგალითად, [–ის [ადგილმდებარეობისა და ქიჟლირიქ] ანალიზით ლეგვიძლია ვიáƒȘოდეთ, რომ ყველას უყვარს წინასიჱყვაობების ბოლოს emoji დადება. ეს დასკვნა გამომდინარეობს ენობრივი ანალიზისა და საზოგადოებრივი ნიმუჹების áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლისგან, არანაკლებ 50 მილიონი ჱვიჱისა, ეს არიქ ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგი და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური ქაáƒȘნობარო მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, რეჀერენáƒȘიებზე, განმეორებით გაგზავნაზე და გაზიარებაზე. საავჱორო áƒŁáƒ€áƒšáƒ”áƒ‘áƒ”áƒ‘áƒ˜ © EmojiAll. კომერáƒȘიული მიზნით, გთჼოვთ დაგვიკავჹირდეთ


 • X ჊ერძი: ამ კონკრეჱული emoji- ქ პოზიáƒȘია tweets- იქ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒšáƒ˜.
 • Y ჊ერძი: ამ კონკრეჱული emoji– ქ გამოჩენა სიჼჹირე.

📊ლიდერბორდი / ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

😊ლიდერბორდი

😊დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

😊 (1F60A) დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი | emojiall.com 100 75 50 25 0 2017 2018 2019 2020 2021
თარიჩის დიაპაზონი: 2016-06-19 - 2021-06-06
განაჼლების დრო: 2021-06-13 17:10:30 UTC

🔗ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ

😊 ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ | emojiall.com 0 მომჩიმარე საჼე მომჩიმარე თვალებით😊 1 საჼე სიჼარულის áƒȘრემლებით😂 2 მომჩიმარე საჼე ჊ია პირითა და მომჩიმარე თვალებით😄 3 საჼე გამოყოჀილი ენით😛 4 კაჱის დაკრეჭილი საჼე მომჩიმარე თვალებით😾 5 დაკრეჭილი საჼე😀 6 დაკრეჭილი საჼე მომჩიმარე თვალებით😁 7 áƒ©áƒáƒźáƒŁáƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გამომჼაჱველი áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ€— 8 კოáƒȘნის გამომჼაჱველი საჼე მომჩიმარე თვალებით😙 9 მაიმუნის áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ” 10 ვარსკვლავიანი áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ€© 11 საჼე კოვბოის áƒ„áƒŁáƒ“áƒ˜áƒ—đŸ€  12 კაჱის მომჩიმარე საჼე ჊ია პირითđŸ˜ș 13 მომჩიმარე საჼე ჊ია პირით😃 14 დროჹა: ამერიკის ჹეერთებული ჹჱაჱებიđŸ‡ș🇾 15 áƒȘჼენი🐎 16 áƒ™áƒáƒ„áƒąáƒŁáƒĄáƒ˜đŸŒ” 17 კაჱა🐈 18 კაჱის áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ± 19 საჼე გამოყოჀილი ენითა და მაგრად დაჼუჭული თვალებით😝 20 დორბლიანი áƒĄáƒáƒźáƒ”đŸ€€ 21 áƒȘეáƒȘáƒźáƒšáƒ˜đŸ”„

☁Tag Cloud

😊 Tag Cloud | emojiall.com 14 ოდნავ მომჩიმარე საჼე 14 ოდნავ მომჩიმარე საჼეოდნავ მ... 13 მაიმუნის საჼე 13 მაიმუნის საჼემაიმუნი... 12 კოáƒȘნის გამომჼაჱველი საჼე მომჩიმარე თვალებით 12 კოáƒȘნის გამომჼაჱველი საჼე მომჩიმარე თვალებითკოáƒȘნის გა... 11 áƒ©áƒáƒźáƒŁáƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გამომჼაჱველი საჼე 11 áƒ©áƒáƒźáƒŁáƒąáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ გამომჼაჱველი áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒ©áƒáƒźáƒŁáƒąáƒ”áƒ‘... 10 დაკრეჭილი საჼე მომჩიმარე თვალებით 10 დაკრეჭილი საჼე მომჩიმარე თვალებითდაკრეჭილი... 9 დაკრეჭილი საჼე 9 დაკრეჭილი საჼედაკრეჭილი ... 8 კაჱის დაკრეჭილი საჼე მომჩიმარე თვალებით 8 კაჱის დაკრეჭილი საჼე მომჩიმარე თვალებითკაჱის დაკრ... 7 საჼე გამოყოჀილი ენით 7 საჼე გამოყოჀილი ენითსაჼე გამოყ... 6 საჼეზე იჩიმება 6 საჼეზე იჩიმებასაჼეზე იჩიმ... 5 სმაილები და ემოáƒȘიები 5 სმაილები და ემოáƒȘიებისმაილები და ... 4 უჼერჼულობა 4 უჼერჼულობაუჼერჼულობა 3 ქირáƒȘჼვილი 3 ქირáƒȘჼვილისირáƒȘჼვილი 2 საჼე 2 საჼესაჼე 1 თვალი 1 თვალითვალი 0 მომჩიმარე საჼე მომჩიმარე თვალებით 0 მომჩიმარე საჼე მომჩიმარე თვალებითმომჩიმარე საჼე მომჩ...

📰áČ«áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ—áƒáƒ“áƒ˜ ინჀორმაáƒȘია

Emoji: 😊
áțოკლე საჼელი: მომჩიმარე საჼე მომჩიმარე თვალებით
ვაჹლის საჼელი: Smiling Face With Squinting Eyes
კოდეპინო: U+1F60A
áțოკლე კოდი: :blush:
ათწილადი: ALT+128522
უნიკოდის ვერსია: 6.0 (2010-10-11)
Emoji ვერსია: 1.0 (2015-06-09)
კაჱეგორიები: 😂 სმაილები და ემოáƒȘიები
Ⴤვე კაჱეგორიები: 😄 საჼეზე იჩიმება
áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები: თვალი | მომჩიმარე საჼე მომჩიმარე თვალებით | საჼე | ქირáƒȘჼვილი | უჼერჼულობა | ჩიმილი

đŸ‘šâ€đŸ’»áƒŁáƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒ“ ინჀორმაáƒȘია (მოწინავე გამოყენება)

👀áȘჼილეთ ასევე

📖ნათესავი თემა

🎹კომბინაáƒȘია და ჟარგონი

😊მეჱი ენა

ენა áțოკლე საჼელი & ბმული
ალბანური😊 fytyrĂ« e qeshur me sy tĂ« qeshur
áƒ€áƒ áƒáƒœáƒ’áƒŁáƒšáƒ˜đŸ˜Š visage souriant avec yeux rieurs
ლაჱვიური😊 smaidoĆĄa seja ar smaidoƥām acÄ«m
áƒ©áƒ”áƒźáƒŁáƒ áƒ˜đŸ˜Š smějĂ­cĂ­ se obličej s usměvavĂœma očima
სლოვაკური😊 smejĂșca sa tvĂĄr s priĆŸmĂșrenĂœmi očami
ბენგალური😊 àŠšà§‹àŠ–à§‡ àŠčàŠŸàŠžàŠżàŠ° àŠžàŠŸàŠ„à§‡ àŠźà§àŠ–à§‡ àŠčàŠŸàŠžàŠż
ინდონეზიური😊 wajah tersenyum dengan mata bahagia
პორჱუგალიური, საერთაჹორისო😊 rosto sorridente com olhos sorridentes
áƒ©áƒ˜áƒœáƒŁáƒ áƒ˜, ჱრადიáƒȘიული😊 ćŸźçŹ‘
უნგრული😊 mosolygó arc mosolygó szemmel