áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

კაჱეგორიები

კანის Ⴠერი

თმის სჱილი

áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

გრძნობა

ვერსია

đŸ€ (1F90D) đŸ€áƒ›áƒœáƒ˜áƒšáƒ•áƒœáƒ”áƒšáƒáƒ‘áƒ: თეთრი გული

დააკოპირეთ და áƒ©áƒáƒĄáƒ•áƒ˜áƒ— ეს emoji:đŸ€ კოპირება
  • 13.2+

    iOS đŸ€áƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

  • 10.0+

    Android đŸ€áƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

  • 10+

    Windows đŸ€áƒ›áƒ˜áƒœáƒ˜áƒ›áƒáƒšáƒŁáƒ áƒ˜ áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄ მოთჼოვნები

📚მნიჹვნელობა და აჩწერა

đŸ€ თეთრი გული სიმბოლოა სიწმინდის, ბედნიერების და ერთგულების, და ასევე წარმოადგენს ნდობას. მას áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ წარმოადგინოს თეთრი დჩე, იგი ლეიძლება გამოყენებულ áƒ˜áƒ„áƒœáƒáƒĄ ჹოკოლადით - ნიჹნავს თეთრი ჹოკოლადს, სიყვარულის გადაáƒȘემას. იგივე ჱიპის áƒáƒ„áƒ•áƒĄ ასევე â€ïžđŸ§ĄđŸ’›đŸ’šđŸ’™đŸ’œđŸ–€.


Emoji სიმბოლო đŸ€-იქ მნიჹვნელობა თეთრი გული-იაიქ უკავჹირდება გული, თეთრი წელს, იქ ლეგიძლიათ იჼილოთ emoji კაჱეგორიის კაჱეგორიაჹი: "😂 სმაილები და ემოáƒȘიები" - "💋 ემოáƒȘია".

🌈მაგალითები და გამოყენება

🔾 რა მჹვიდობიანი დჩეა! đŸ€
🔾 თეთრი გული ჼჹირად გამოიყენება თეთრი დჩეს, მაგალითად, "გილოáƒȘავთ თეთრი ვალენჱინობის დჩეს, თაჀლი".


🔾 Twitter: đŸ€
🔾 Youtube: đŸ€
🔾 Instagram: đŸ€

📊ლიდერბორდი / ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

đŸ€áƒšáƒ˜áƒ“áƒ”áƒ áƒ‘áƒáƒ áƒ“áƒ˜

đŸ€áƒ“áƒ áƒáƒ—áƒ განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

đŸ€ (1F90D) დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი | emojiall.com 100 75 50 25 0 2017 2018 2019 2020 2021
თარიჩის დიაპაზონი: 2016-06-19 - 2021-06-06
განაჼლების დრო: 2021-06-13 18:03:01 UTC

🔗ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ

đŸ€ ურთიერთობების áƒĄáƒ„áƒ”áƒ›áƒ | emojiall.com 0 თეთრი áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ 1 წითელი áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜â€ïž 2 áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული🧡 3 ყვითელი გული💛 4 მწვანე გული💚 5 ლურჯი გული💙 6 áƒ˜áƒáƒĄáƒáƒ›áƒœáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული💜 7 ჹავი áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜đŸ–€ 8 საჼე სიჼარულის áƒȘრემლებით😂 9 კოáƒȘნის კვალი💋 10 გაჱეჼილი გული💔 11 ლურჯი წიგნი📘 12 გულის დეკორაáƒȘია💟 13 ლურჯი áƒŹáƒ áƒ”đŸ”” 14 დიდი ლურჯი áƒ áƒáƒ›áƒ‘áƒ˜đŸ”· 15 ჹავი კალმის წვერი✒ 16 მაკრაჱელი✂ 17 მჀეთჄავი გული💓 18 ჰერალდიკური ჹროჹანი⚜ 19 სასიყვარულო წერილი💌 20 მბრუნავი გულები💞 21 მბრწყინავი გული💖

☁Tag Cloud

đŸ€ Tag Cloud | emojiall.com 14 áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული 14 áƒœáƒáƒ áƒ˜áƒœáƒŻáƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გულინარინჯი... 13 თეთრი წრე 13 თეთრი წრეთეთრი ჏... 12 წითელი გული 12 წითელი გულიწითელი გუ... 11 მწვანე გული 11 მწვანე გულიმწვანე ... 10 áƒ§áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ გული 10 áƒ§áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜ áƒ’áƒŁáƒšáƒ˜áƒ§áƒáƒ•áƒ˜áƒĄáƒ€áƒ”áƒ áƒ˜... 9 ლურჯი გული 9 ლურჯი გულილურჯი გული 8 ჹავი გული 8 ჹავი გულიჹავი გული 7 ვალენჱინობა 7 ვალენჱინობავალენჱინობა 6 áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒáƒ•áƒ˜áƒĄ მოáƒȘილების დჩე, Ⴤინგმინგი 6 áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒáƒ•áƒ˜áƒĄ მოáƒȘილების დჩე, áƒ„áƒ˜áƒœáƒ’áƒ›áƒ˜áƒœáƒ’áƒ˜áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒáƒ•áƒ˜áƒĄ მო... 5 იაპონური ბონის áƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒ˜ 5 იაპონური ბონის áƒ€áƒ”áƒĄáƒąáƒ˜áƒ•áƒáƒšáƒ˜áƒ˜áƒáƒžáƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ ბონ... 4 ემოáƒȘია 4 ემოáƒȘიაემოáƒȘია 3 სმაილები და ემოáƒȘიები 3 სმაილები და ემოáƒȘიებისმაილები და ... 2 თეთრი 2 თეთრითეთრი 1 გული 1 გულიგული 0 თეთრი გული 0 თეთრი გულითეთრი გული

📰áČ«áƒ˜áƒ áƒ˜áƒ—áƒáƒ“áƒ˜ ინჀორმაáƒȘია

Emoji: đŸ€
áțოკლე საჼელი: თეთრი გული
კოდეპინო: U+1F90D
ათწილადი: ALT+129293
უნიკოდის ვერსია: 12.0 (2019-03-05) აჼალი
Emoji ვერსია: 12.0 (2019-03-05) აჼალი
კაჱეგორიები: 😂 სმაილები და ემოáƒȘიები
Ⴤვე კაჱეგორიები: 💋 ემოáƒȘია
áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები: გული | თეთრი

đŸ‘šâ€đŸ’»áƒŁáƒœáƒ˜áƒ™áƒáƒ“ ინჀორმაáƒȘია (მოწინავე გამოყენება)

🎹კომბინაáƒȘია და ჟარგონი

đŸ–ŒïžáƒĄáƒŁáƒ áƒáƒ—áƒ”áƒ‘áƒ˜ სჼვადასჼვა მწარმოებლებისგან

đŸ€áƒ›áƒ”áƒąáƒ˜ ენა

ენა áțოკლე საჼელი & ბმული
áƒ˜áƒœáƒ“áƒáƒœáƒ”áƒ–áƒ˜áƒŁáƒ áƒ˜đŸ€ hati putih
áƒ™áƒáƒ áƒ”áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ 흰색 하튾
áƒ‘áƒ”áƒ áƒ«áƒœáƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ λΔυÎșÎź ÎșαρΎÎčÎŹ
áƒáƒ–áƒ”áƒ áƒ‘áƒáƒ˜áƒŻáƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ ağ ĂŒrək
áƒ‘áƒŁáƒšáƒ’áƒáƒ áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ Đ±ŃĐ»ĐŸ сърцД
áƒŁáƒ™áƒ áƒáƒ˜áƒœáƒ”áƒšáƒ˜đŸ€ білД сДрцД
áƒąáƒáƒ˜áƒšáƒáƒœáƒ“áƒŁáƒ áƒ˜đŸ€ àž«àž±àž§àčƒàžˆàžȘàž”àž‚àžČàž§
áƒáƒ áƒáƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ Ù‚Ù„Űš ŰŁŰšÙŠŰ¶
áƒźáƒáƒ áƒ•áƒáƒąáƒ˜áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ bijelo srce
áƒĄáƒ”áƒ áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜đŸ€ Đ±Đ”Đ»ĐŸ срцД