Unicode სტანდარტი ანიჭებს სხვადასხვა თვისებებს თითოეული emoji სიმბოლოსთვის. არსებობს Emoji თვისებების 6 ტიპი და თითოეულ ემოციას შეიძლება ჰქონდეს მრავალი ატრიბუტი:

  • Emoji : ეს თვისება მიუთითებს იმაზე, რომ რეკომენდებულია ამ სიმბოლოს გამოყენება emoji-ად.
  • Emoji პრეზენტაცია : ეს თვისება მიუთითებს, რომ ნაგულისხმევად emoji უნდა გამოჩნდეს როგორც emoji და არა როგორც შავი და თეთრი ტექსტი.
  • Emoji Modifier : ეს თვისება მიუთითებს, რომ emoji შეიძლება გამოყენებულ იქნას წინა emoji თანმიმდევრობის გარეგნობის შესაცვლელად.
  • Emoji Modifier-ის ბაზა : ეს თვისება მიუთითებს, რომ emoji შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდგომი emoji თანმიმდევრობის გარეგნობის შესაცვლელად.
  • Emoji კომპონენტი : ეს თვისება მიუთითებს, რომ სიმბოლო ცალკე არ გამოჩნდება emoji კლავიატურაზე.
  • გაფართოებული პიქტოგრაფიული : ეს თვისება მიუთითებს, რომ სიმბოლო არის პიქტოგრაფიული ან მომდინარეობს პიქტოგრაფიიდან.

ფუნქცია მენიუ

emoji კატეგორიები

emoji კანის ფერი

emoji თმის სტილი

emoji სქესი

emoji გრძნობა

emoji ვერსია