Emoji Tag Cloud-იქ სურათი âœŠđŸŸ(ყოვლისმომáƒȘველი ალგორითმის ვერსია)

emoji âœŠđŸŸ-იქ Tag Cloud (ყოვლისმომáƒȘველი ვერსია), ალგორითმის მონაáƒȘემთა წყაროები ძირითადად emojiall, twitter და ა.ლ.ჱოპ 5 ჱეგი, რომლებიáƒȘ ძალიან დაკავჹირებულია emoji-სთან „აწეული მუჹჱი: საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა“ და კორელაáƒȘიალია მაჩალიდან დაბალამდე, არიქ: აწეული მუჹჱი: საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა,აწეული მუჹჱი,საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა,დარჱყმა,მუჹჱი. ეს áƒ’áƒ•áƒ˜áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, რომ áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ მომჼმარებლები áƒŁáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒœáƒ˜áƒáƒ— გამოიყენონ ამ ჱეგის სიჱყვებით ან დაკავჹირებული თემებით.

đŸ’ĄïŒšáƒ—áƒŁ სიჱყვას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ *, ეს ნიჹნავს, რომ ეს სიჱყვა მგრძნობიარეა.

âœŠđŸŸ (აწეული მუჹჱი: საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა) Tag Cloud - emojiall.com
სჼვა ენობრივი რეგიონები
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული

ეს არიქ âœŠđŸŸ- იქ emoji ჱეგის ჩრუბელი. ეს არიქ მკაáƒȘრი ალგორითმების მეჹვეობით áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜áƒĄ დამუჹავების ჹედეგი, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ზუსჱად გამოჼაჱოს âœŠđŸŸ-იქ ყველაზე გავლენიანი და პოპულარული გამოყენება სოáƒȘიალურ მედიაჹი. თეგის ამ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— გვითჼრან, რომ ეს კონკრეჱული emoji ჼჹირად გამოიყენება რა მნიჹვნელობით, ან ჼჹირად იყენებენ მათ âœŠđŸŸ-ით სოáƒȘიალურ მედიაჹი. დამაჱებითი ინჀორმაáƒȘიისთვის: Emoji Tag Cloud
ეს დასკვნა გამოდის ენის ანალიზისა და áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლის საჯარო ნიმუჹის 812 მილიონი ჱვიჱის, რომელიáƒȘ ჹეიáƒȘავს emoji-ქ, ეს ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური მითითების მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, მითითებისთვის, ჼელაჼლა áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და გაზიარებისთვის. Copyright©EmojiAll. კომერáƒȘიული გამოყენებისთვის გთჼოვთ დაგვიკავჹირდეთ

áƒŁáƒ™áƒáƒœïŒšâœŠđŸŸáƒáƒŹáƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ მუჹჱი: საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა

âœŠđŸŸ წარწერები და áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები

ჱეგიáȠეიჱინგჹი
აწეული მუჹჱი: საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა 1
აწეული მუჹჱი 2
საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა 3
დარჱყმა 4
მუჹჱი 5
სჼეული 6
ჼალჼი და სჼეული 7
ჼელი-თითები დაჼურა 8
ჹავი áƒȘჼოვრების საკითჼი 9
წარბაწეული საჼე 10
მოაჼლოებული მუჹჱი 11
მარáƒȘჼნივ მიმართული მუჹჱი 12
აწეული ჼელი 13
აჩზევებული ჼელი FINGERS- ის მიერ გაჹლილი ჼელებით აჩბეჭდილი 14
მარჯვნივ მიმართული მუჹჱი 15

Emoji Tag Cloud-იქ სურათი âœŠđŸŸ(AI ალგორითმის ვერსია)

Emoji âœŠđŸŸ-იქ Tag Cloud, ალგორითმის ძირითადი მონაáƒȘემთა წყარო ჱვიჱერიდან არიქ.ჱოპ 5 ჱეგი, რომლებიáƒȘ ძალიან დაკავჹირებულია emoji-სთან „აწეული მუჹჱი: საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა“ და კორელაáƒȘიალია მაჩალიდან დაბალამდე, არიქ: father,lives,strength,owned,respect. ეს áƒ’áƒ•áƒ˜áƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, რომ áƒ„áƒĄáƒ”áƒšáƒ˜áƒĄ მომჼმარებლები áƒŁáƒ áƒ©áƒ”áƒ•áƒœáƒ˜áƒáƒ— გამოიყენონ ამ ჱეგის სიჱყვებით ან დაკავჹირებული თემებით.

đŸ’ĄïŒšáƒ—áƒŁ სიჱყვას áƒáƒ„áƒ•áƒĄ *, ეს ნიჹნავს, რომ ეს სიჱყვა მგრძნობიარეა.

âœŠđŸŸ (raised fist: medium-dark skin tone) Tag Cloud - emojiall.com

ეს არიქ âœŠđŸŸ- იქ emoji ჱეგის ჩრუბელი. ეს არიქ მკაáƒȘრი ალგორითმების მეჹვეობით áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ˜áƒĄ დამუჹავების ჹედეგი, რომელსაáƒȘ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒ ზუსჱად გამოჼაჱოს âœŠđŸŸ-იქ ყველაზე გავლენიანი და პოპულარული გამოყენება სოáƒȘიალურ მედიაჹი. თეგის ამ áƒąáƒ”áƒ„áƒĄáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ áƒšáƒ”áƒŁáƒ«áƒšáƒ˜áƒáƒ— გვითჼრან, რომ ეს კონკრეჱული emoji ჼჹირად გამოიყენება რა მნიჹვნელობით, ან ჼჹირად იყენებენ მათ âœŠđŸŸ-ით სოáƒȘიალურ მედიაჹი. დამაჱებითი ინჀორმაáƒȘიისთვის: Emoji Tag Cloud
ეს დასკვნა გამოდის ენის ანალიზისა და áƒ›áƒáƒœáƒ„áƒáƒœáƒŁáƒ áƒ˜ სწავლის საჯარო ნიმუჹის 812 მილიონი ჱვიჱის, რომელიáƒȘ ჹეიáƒȘავს emoji-ქ, ეს ჹედარებით ზუსჱი ჹედეგია და áƒáƒ„áƒ•áƒĄ მაჩალი აკადემიური მითითების მნიჹვნელობა. კეთილი იყოს თჄვენი მობრძანება განსაჼილველად, მითითებისთვის, ჼელაჼლა áƒ’áƒáƒ›áƒáƒ„áƒ•áƒ”áƒ§áƒœáƒ”áƒ‘áƒ˜áƒĄáƒ—áƒ•áƒ˜áƒĄ და გაზიარებისთვის. Copyright©EmojiAll. კომერáƒȘიული გამოყენებისთვის გთჼოვთ დაგვიკავჹირდეთ

ამჟამინდელი AI ალგორითმის თეგის ჩრუბელი emoji âœŠđŸŸ áƒ”áƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒ ინგლისური მონაáƒȘემებს, რადგან არ არიქ საკმარისი Ⴤართველი მონაáƒȘემები ჼელმისაწვდომი.

áƒŁáƒ™áƒáƒœïŒšâœŠđŸŸáƒáƒŹáƒ”áƒŁáƒšáƒ˜ მუჹჱი: საჹუალოდან áƒ›áƒŁáƒ„áƒáƒ›áƒ“áƒ” კანის ჱონალობა

âœŠđŸŸ წარწერები და áƒĄáƒáƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ სიჱყვები

ჱეგი (სიჱყვები)
  • Twitter-ლი âœŠđŸŸ-იქ მნიჹვნელობა და წარმოებული გამოყენება. ეს სიჱყვები ასევე ჼჹირად გამოიყენება âœŠđŸŸ-თან ერთად.
áȠეიჱინგჹი ურთიერთობის სიმჱკიáƒȘე
  • ეს მიუთითებს ჹემდეგი სიჱყვების ჹესაბამისობასა და მსგავსებაზე âœŠđŸŸ-ით. ეს ასევე áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒĄ, თუ როგორ იყენებენ ადამიანები âœŠđŸŸ-ქ სოáƒȘიალურ მედიაჹი.
father 1

100

lives 2

80

strength 3

77

owned 4

54

respect 5

48

preciate 6

39

health 7

37

solidarity 8

36

brotha 9

31

dawg 10

29

congress 11

23

salute 12

21

fam 13

20

dope 14

19

culture 15

18

brothers 16

18

justice 17

18

racism 18

18

solid 19

17

legend 20

16

hero 21

16

revolution 22

15

powerful 23

15

legacy 24

14

brodie 25

14

bday 26

13

africa 27

13

positive 28

12

freedom 29

12

homie 30

12

source 31

12

yessir 32

10

human 33

10

unity 34

10

movement 35

10

brudda 36

10

coach 37

10

standing 38

10

protect 39

9

fighting 40

9

continues 41

9

bruh 42

9

african 43

8

vibe 44

8

blessings 45

8

rights 46

8

queens 47

8

honor 48

8

shout 49

8

students 50

8

excellence 51

7

continue 52

6

community 53

6

gang 54

5

woke 55

5

georgia 56

5

racist 57

4

folks 58

4

sister 59

4

boss 60

4

blm 61

4

speaking 62

4

voters 63

3

sis 64

3

speak 65

3

aye 66

3

agree 67

3

color 68

3

goat 69

2

icon 70

2

police 71

2

massive 72

2

af 73

1

victory 74

1

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია