🆓დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

🆓 (free კვადრაჱჹი) ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა - emojiall.com
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული
თარიჩის დიაპაზონი: 2018-03-25 - 2023-03-19
განაჼლების დრო: 2023-03-25 17:27:17 UTC
🆓და ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი, ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობა კვლავ იზრდება.2019 და 2021 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.2020 წელს დაიწყო მისი პოპულარობის áƒ›áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜áƒĄ მაჱება.

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია