🇩đŸ‡Șდროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

🇩đŸ‡Ș (დროჹა: არაბთა გაერთიანებული საამიროები) ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა - emojiall.com
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული
თარიჩის დიაპაზონი: 2018-03-18 - 2023-03-12
განაჼლების დრო: 2023-03-17 17:28:13 UTC
🇩đŸ‡Șდა ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი, ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობამ აჩვენა ჱალჩის მსგავსი ზრდა.2019 და 2020 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია