đŸ‡·đŸ‡șდროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

đŸ‡·đŸ‡ș (დროჹა: რუსეთი) ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა - emojiall.com
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული
თარიჩის დიაპაზონი: 2018-03-18 - 2023-03-12
განაჼლების დრო: 2023-03-17 17:47:35 UTC
đŸ‡·đŸ‡șდა ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი, ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობა აჩვენა U- áƒ€áƒáƒ áƒ›áƒ˜áƒĄ ზრდა.2022-02 და 2022-03 წელს მისმა პოპულარობამ უდიდესი ზრდა აჩვენა.2018 და 2019 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.

đŸ‡·đŸ‡ș ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

დროის áƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ˜áƒĄáƒáƒžáƒ áƒáƒȘენჱო áƒ˜áƒœáƒ“áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ˜áƒ›áƒáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ
2022-02 100 254.61%
2022-03 63 -5.26%

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია