🍋დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

🍋 (ლიმონი) ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა - emojiall.com
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული
თარიჩის დიაპაზონი: 2018-03-18 - 2023-03-12
განაჼლების დრო: 2023-03-17 18:06:34 UTC
🍋და ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობამ რამდენიმე დიდი áƒȘვლილება განიáƒȘადა.2018 და 2019 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია