🎉დროთა განმავლობაჹი პოპულარობის რეიჱინგი

🎉 (ჱკაáƒȘუნა) ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა - emojiall.com
გადმოჱვირთვა/კოპირება ბმული
თარიჩის დიაპაზონი: 2018-04-01 - 2023-03-19
განაჼლების დრო: 2023-03-26 17:04:25 UTC
🎉და ბოლო ჼუთი წლის განმავლობაჹი, ამ ემოáƒȘიიქ პოპულარობა კვლავ იზრდება.2021-12 წელს მისმა პოპულარობამ უდიდესი ზრდა აჩვენა.2018 და 2019 წლებჹი მისი პოპულარობის ჱენდენáƒȘია ერთმანეთს ემთჼვევა.2020 წელს დაიწყო მისი პოპულარობის áƒ›áƒáƒ©áƒ•áƒ”áƒœáƒ”áƒ‘áƒšáƒ˜áƒĄ მაჱება.

🎉 ჱენდენáƒȘიების დიაგრამა

დროის áƒ™áƒ•áƒáƒœáƒ«áƒ˜áƒĄáƒáƒžáƒ áƒáƒȘენჱო áƒ˜áƒœáƒ“áƒ”áƒ„áƒĄáƒ˜áƒ˜áƒ›áƒáƒąáƒ”áƒ‘áƒĄ
2021-12 100 173.97%

áƒ€áƒŁáƒœáƒ„áƒȘია მენიუ

emoji კაჱეგორიები

emoji კანის Ⴠერი

emoji თმის სჱილი

emoji áƒĄáƒ„áƒ”áƒĄáƒ˜

emoji გრძნობა

emoji ვერსია