Ini adalah senarai semua kategori Emoji, termasuk 10 kategori utama dan kira-kira 100 subkategori. Bilangan Emoji yang terkandung dalam setiap nama kategori ditunjukkan selepas nama kategori. Klik nama kategori untuk memasuki halaman kategori untuk melihat Emoji yang terkandung.

Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap kategori utama

Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap kategori utama Carta pai bilangan Emoji yang termasuk dalam setiap kategori utama

Lagi: