Inform獺cie o Unicode(Pokroil矇 pou鱉itie)

Emoji: K籀pie
V羸znam: slintaj繳ca tv獺r
Codepoint: U+1F924 K籀pie
Verzia Unicode: 9.0 (2016-06-03)
Verzia Emoji: 3.0 (2016-06-03)
Typ po躂a: Z獺kladn矇 Emoji
Kvalifikovan羸 Stav: plne kvalifikovan羸
Nehnute躂nos聽:
Kateg籀rie: smevy a Em籀cie
Podkateg籀rie: Spanil獺 Tv獺r
UTF-8: F09FA4A4
desatinn羸: ALT+129316
Blok Unicode: Dopluj繳ce symboly a piktogramy
Podnadpis Unicode: Emotikony
Sentiment: Negat穩vne: 10.68% Pozit穩vne: 56.71% neutr獺lne: 32.61% D繫vera嚗0.460簣0.0014

Z獺kladn矇 Inform獺cie

N獺vrh (Ako sa narodil Emoji ?)

Emoji 中 je odvoden羸 z n獺vrhu L2/15054(2015). alej je uveden羸 podrobn羸 obsah n獺vrhu vr獺tane 穩sla n獺vrhu, n獺zvu, a podrobn羸ch s繳borov. N獺vrh obsahuj繳ci 中 bol schv獺len羸 konzorciom Unicode a vydan羸 ako Emoji verzia 3.0 v roku 2016-06-03.

EmojiN獺vrh 1

穩slo ponuky: L2/15054
N獺zov ponuky: Emoji Additions: Animals, Compatibility, and More Popular Requests (revision 4) (Supersedes: L2/15-054r0, L2/15-054r1, L2/15-054r2, L2/15-054r3, L2/15-054r4a)
N獺vrh od: Emoji SC / Craig Cummings
N獺vrh Rok: 2015
Emod鱉i ponuky: 49 Emoji: , , , , viac...
S繳bor s n獺vrhom:

Ako vytvori聽 po鱉adovan矇 emod鱉i?

Ako sa rod穩 nov獺 ikona emod鱉i? Pou鱉穩vatelia najsk繫r predlo鱉ia svoj n獺vrh Emoji konzorciu Unicode a nakoniec konzorcium Unicode rozhodne, i n獺vrh prijme. Ak n獺vrh prejde, navrhovan矇 emod鱉i m繫鱉u by聽 k dispoz穩cii o najsk繫r v bud繳com roku. Pre odosielanie n獺vrhov Emoji existuje kompletn羸 a 禳tandardn羸 proces, ktor羸 vy鱉aduje dostatok trpezlivosti a schopnost穩. Vy禳禳ie uveden矇 n獺vrhy m繫鱉ete pou鱉i聽 ako pr穩klady. Odporute ich, aby vytvorili svoj n獺vrh emod鱉i. Kliknite sem na Predkladanie n獺vrhov emod鱉i (Anglitina), aby ste sa vy a vami vytvoren矇 emod鱉i tie鱉 zaznamenali do hist籀rie.

Zoznam v禳etk羸ch ostatn羸ch n獺vrhov t羸kaj繳cich sa emod鱉i

asov獺 os v羸voja emod鱉i