Inform獺cie o Unicode(Pokroil矇 pou鱉itie)

Emoji: K籀pie
V羸znam: laborat籀rny pl獺禳聽
Codepoint: U+1F97C K籀pie
Verzia Unicode: 11.0 (2018-05-21)
Verzia Emoji: 11.0 (2018-05-21)
Typ po躂a: Z獺kladn矇 Emoji
Kvalifikovan羸 Stav: plne kvalifikovan羸
Nehnute躂nos聽:
Kateg籀rie: Predmety
Podkateg籀rie: Odev
UTF-8: F09FA5BC
desatinn羸: ALT+129404
Blok Unicode: Dopluj繳ce symboly a piktogramy
Podnadpis Unicode: Odev
Sentiment: Negat穩vne: 0.59% Pozit穩vne: 40.38% neutr獺lne: 59.04% D繫vera嚗0.398簣0.0302

Z獺kladn矇 Inform獺cie

N獺vrh (Ako sa narodil Emoji ?)

Emoji 未 je odvoden羸 z n獺vrhu L2/17113(2017). alej je uveden羸 podrobn羸 obsah n獺vrhu vr獺tane 穩sla n獺vrhu, n獺zvu, a podrobn羸ch s繳borov. N獺vrh obsahuj繳ci 未 bol schv獺len羸 konzorciom Unicode a vydan羸 ako Emoji verzia 11.0 v roku 2018-05-21.

EmojiN獺vrh 1

穩slo ponuky: L2/17113
N獺zov ponuky: Science Emoji Proposal for Unicode v2
N獺vrh od: Sam Lemonick, Jessica Morrison, et al
N獺vrh Rok: 2017
Emod鱉i ponuky: 9 Emoji: , , , , viac...
S繳bor s n獺vrhom:

Ako vytvori聽 po鱉adovan矇 emod鱉i?

Ako sa rod穩 nov獺 ikona emod鱉i? Pou鱉穩vatelia najsk繫r predlo鱉ia svoj n獺vrh Emoji konzorciu Unicode a nakoniec konzorcium Unicode rozhodne, i n獺vrh prijme. Ak n獺vrh prejde, navrhovan矇 emod鱉i m繫鱉u by聽 k dispoz穩cii o najsk繫r v bud繳com roku. Pre odosielanie n獺vrhov Emoji existuje kompletn羸 a 禳tandardn羸 proces, ktor羸 vy鱉aduje dostatok trpezlivosti a schopnost穩. Vy禳禳ie uveden矇 n獺vrhy m繫鱉ete pou鱉i聽 ako pr穩klady. Odporute ich, aby vytvorili svoj n獺vrh emod鱉i. Kliknite sem na Predkladanie n獺vrhov emod鱉i (Anglitina), aby ste sa vy a vami vytvoren矇 emod鱉i tie鱉 zaznamenali do hist籀rie.

Zoznam v禳etk羸ch ostatn羸ch n獺vrhov t羸kaj繳cich sa emod鱉i

asov獺 os v羸voja emod鱉i