emoji sign of the horns svg

vyznam: parohá Emoji

Skop穩rujte a prilepte toto emoji: K籀pie

 • 9.1+

  iOS Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

 • 6.0.1+

  Android Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

 • 10+

  Windows Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

V羸znam a Popis

Emoji "Sign Of The Horns" (), tie鱉 naz羸van羸 ako "Rock Hand" alebo "Devil Horns", je symbol, ktor羸 zachyt獺va podstatu rock 'n' rollu a zobrazuje pocit vzbury, vzru禳enia a coolness! Vizu獺lne, tento emoji zobrazuje prav繳 ruku s rozopnut羸mi ukazov獺kom a mal穩kom, zatia躂 o palec, prostredn穩k a prsteov羸 prst s繳 zdvihnut矇. Predvolen羸 odtie ko鱉e ruky emoji je neutr獺lne, ale m繫鱉e by聽 upraven羸 r繫znymi farbami pleti, aby odr獺鱉al rozmanitos聽 pou鱉穩vate躂ov.

Tento emoji je asto spojen羸 s rockovou hudbou, heavy metalom a s繳visiacimi subkult繳rami. Tie鱉 m繫鱉e znamena聽 vzburu, nekonformitu a individualitu. Okrem toho, tento gesto bolo niektor羸mi skupinami spojen矇 so satanizmom, hoci t獺to interpret獺cia nie je v禳eobecne akceptovan獺. V pozit穩vnej禳om svetle m繫鱉e emoji tie鱉 vyjadri聽 schv獺lenie, vzru禳enie alebo oslavu.

Emoji je be鱉ne pou鱉穩van矇 na soci獺lnych m矇di獺ch na prejavenie l獺sky k rockovej hudbe alebo vyjadrenie vzru禳enia z koncertu alebo festivalu. M繫鱉ete ho tie鱉 pou鱉i聽 na prejavenie podpory pre priate躂a alebo rodinn矇ho pr穩slu禳n穩ka, ktor羸 m獺 r獺d rockov繳 hudbu, alebo na oznaenie toho, 鱉e sa c穩tite vzburane alebo si u鱉穩vate dobr羸 as. M繫鱉e sa tie鱉 pou鱉i聽 na vyjadrenie s繳hlasu s nie穩m alebo niek羸m, koho pova鱉ujete za cool alebo 繳鱉asn矇ho.

Kr獺tky pr穩beh za emoji je celkom cool. Zaal v Taliansku ako gesto naz羸van矇 mano cornuta, o znamen獺 "rohat獺 ruka" a bolo pou鱉穩van矇 na ochranu pred zl羸m okom尿. Nesk繫r sa stalo popul獺rnym v rockovej a heavy metalovej hudbe vaka Ronnie James Diovi, hlavn矇mu vokalistovi Black Sabbath, ktor羸 ho pou鱉穩val na reprezentovanie svojho hudobn矇ho 禳t羸lu a jeho fan繳禳ikov.
Roz禳穩ren矇 穩tanie a popul獺rna veda

V羸znam symbolu emod鱉i je parohá, s繳vis穩 s paroh獺, prst, ruka, n獺jdete ju v kateg籀rii emoji: " Ludia a Telo" - " Run矇 Gesto".

je z獺klada modifik獺tora Emoji, mo鱉no ju pou鱉i聽 ako jednu ikonu Emoji a mo鱉no ju tie鱉 kombinova聽 s modifik獺torom Emoji t籀nu pleti a vytvori聽 tak nov繳 ikonu Emoji. Existuje 5 typov modifik獺torov Emoji, a to: , , , , . je kombinovan獺 s t羸mito modifik獺tormi Emoji t籀nu pleti a vytv獺ra nov矇 sekvencie modifik獺tora Emoji. Nasleduj繳 pr穩klady kombin獺cie:

 • = +
 • = +
 • = +
 • = +
 • = +

Pr穩klady a Pou鱉itie

鬚ivot je nieo viac ako rock and roll
Dnes idem na koncert svojej ob躂繳benej rockovej kapely
Sme pripraven穩 na vzru禳uj繳ci heavy metalov羸 festival

Emod鱉i v soci獺lnych m矇di獺ch

on Youtube

on Instagram

on Twitter

Z獺kladn矇 Inform獺cie

Emoji:
skratka: parohá
N獺zov spolonosti Apple: symbol rohov
Codepoint: U+1F918 K籀pie
desatinn羸: ALT+129304
Verzia Unicode: 8.0 (2015-06-09)
Verzia Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Kateg籀rie: Ludia a Telo
Podkateg籀rie: Run矇 Gesto
K躂繳ov矇 slov獺: paroh獺 | prst | ruka
N獺vrh: L2/14174

unicode inform獺cie (Pokroil矇 pou鱉itie)

Graf trendov

Hodnotenie ob躂繳benosti v priebehu asu

Trend Chart (U+1F918) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 www.emojiall.comemojiall.com
Rozsah d獺tumov: 2019-03-31 - 2024-03-31
as aktualiz獺cie: 2024-04-05 18:05:55 UTC
a za posledn羸ch p瓣聽 rokov popularita tohto emotikonu neust獺le st繳pa.V rokoch 2017 a 2018 sa trend jeho popularity zbli鱉uje.V roku 2021 zaal st繳pa聽 trend jej ob躂繳benosti.

Viac jazykov

Jazyk Skr獺ten羸 n獺zov & Odkaz
Arabina 堨奡塈堭堜 堭
Bulharina 郇訄郕 郇訄 郋迣訄訄
穩n禳tina (zjednodu禳en獺)
穩n禳tina (tradin獺) ROCK
Chorv獺tina znak rogova
e禳tina gesto paroh轡
D獺nina dj疆vletegn
Holandina duivelshorens
Anglitina sign of the horns
Filip穩nina rock n roll
Vyh躂ad獺vanie posledn矇 Ned獺vne 鬚iadne ned獺vno pou鱉it矇 emotikony Emojify... Emojify spech