emoji 不 rolling on the floor laughing svg

vyznam: vá躂am sa od smiechu Emoji

Skop穩rujte a prilepte toto emoji: K籀pie

  • 10.2+

    iOS Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • +

    Android Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

  • 10+

    Windows Minim獺lne po鱉iadavky na zobrazenie

V羸znam a Popis

Predstavujeme neodolatelne z獺bavn羸 emotikon, symbol, ktor羸 dokonale vyjadruje pocit neovl獺date躂n矇ho smiechu! Tento v羸razn羸 emotikon m獺 鱉lt繳 tv獺r s 禳iroko otvoren羸m usmiatym 繳stami, 繳zko zatvoren羸mi oami a slzami tieucimi po tv獺ri.

emotikon, tie鱉 zn獺my ako 'val穩 sa po podlahe smiech' alebo 'ROFL' emotikon, dokonale zachyt獺va podstatu nezadr鱉ate躂n矇ho smiechu, asto sp繫soben矇ho osobitne vtipn羸m vtipom, situ獺ciou alebo anekdotou. Reprezentuje intenz穩vnej禳穩 v羸raz z獺bavy ne鱉 jednoduch羸 (tvar s slzami radosti) emotikon.

Je obzvl獺禳聽 popul獺rny medzi mlad羸mi 躂umi pri zdie躂an穩 vtipn羸ch memov, reagovan穩 na z獺bavn羸 obsah, zd繫razovan穩 z獺bavn羸ch osobn羸ch sk繳senost穩 alebo zv羸raznen穩 humoru v uritej situ獺cii. Tento emotikon sa stal neoddelite躂nou s繳as聽ou prejavu radosti a z獺bavy v online interakci獺ch, od textov羸ch spr獺v po pr穩spevky a koment獺re v soci獺lnych m矇di獺ch.

Hoci sa prim獺rne pou鱉穩va na vyjadrenie intenz穩vneho smiechu a z獺bavy, existuj繳 niektor矇 禳pecifick矇 alebo menej zn獺me pou鱉itia. Napr穩klad m繫鱉e reprezentova聽 sarkazmus alebo ironiu, najm瓣 ke je p獺rovan羸 s in羸mi emotikonmi, ktor矇 naznauj繳 zam羸禳躂an羸 t籀n, ako napr穩klad (pod禳tipuj繳ca tv獺r). M繫鱉e by聽 tie鱉 pou鱉it羸 hrav羸m sp繫sobom na vyjadrenie prehnan矇ho reakcie.
Roz禳穩ren矇 穩tanie a popul獺rna veda

V羸znam symbolu emod鱉i je vá躂am sa od smiechu, s繳vis穩 s smiech, tv獺r, v獺躂am, v獺躂am sa od smiechu, n獺jdete ju v kateg籀rii emoji: " smevy a Em籀cie" - " Usmievaj繳ca Tv獺r".

Pr穩klady a Pou鱉itie

M繫j najlep禳穩 priate躂 trikr獺t u禳iel na snehu, preo je tak羸 hl繳py?
Ve躂k羸 smiech je to najlep禳ie lieivo!
Dne禳n羸 vtip z穩skal ve躂k羸 smiech na mojej pracovnej ploche!

Emod鱉i v soci獺lnych m矇di獺ch

不 on Youtube

不 on Instagram

不 on Twitter

Z獺kladn矇 Inform獺cie

Emoji:
skratka: vá躂am sa od smiechu
N獺zov spolonosti Apple: smej繳ca sa tv獺r na zemi
Codepoint: U+1F923 K籀pie
desatinn羸: ALT+129315
Verzia Unicode: 9.0 (2016-06-03)
Verzia Emoji: 3.0 (2016-06-03)
Kateg籀rie: smevy a Em籀cie
Podkateg籀rie: Usmievaj繳ca Tv獺r
K躂繳ov矇 slov獺: smiech | tv獺r | v獺躂am | v獺躂am sa od smiechu
N獺vrh: L2/15054

unicode inform獺cie (Pokroil矇 pou鱉itie)

Graf trendov

Hodnotenie ob躂繳benosti v priebehu asu

不 Trend Chart (U+1F923) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 www.emojiall.comemojiall.com
Rozsah d獺tumov: 2019-06-09 - 2024-06-09
as aktualiz獺cie: 2024-06-13 18:10:36 UTC
a za posledn羸ch p瓣聽 rokov popularita tohto emotikonu neust獺le st繳pa.V rokoch 2017 a 2018 sa trend jeho popularity zbli鱉uje.V roku 2019 zaal st繳pa聽 trend jej ob躂繳benosti.
Vyh躂ad獺vanie posledn矇 Ned獺vne 鬚iadne ned獺vno pou鱉it矇 emotikony Emojify... Emojify spech