Mozilla Firefox je bezplatn羸 a otvoren羸 webov羸 prehliada. V roku 2014 spustila Mozilla projekt emod鱉i Firefoxu Fxemojis , ktor矇ho cie躂om bolo prida聽 do komunikanej aplik獺cie Firefox OS (SMS / MMS) nejak矇 bezplatn矇, kvalitn矇 a otvoren矇 emod鱉i. Najv瓣禳ou vlastnos聽ou emod鱉i Firefoxu je, 鱉e s繳 ve躂mi kreslen矇 a roztomil矇 a maj繳 americk羸 禳t羸l anim獺cie.


Nasleduje zoznam obr獺zkov Emoji navrhnut羸ch spolonos聽ou Mozilla, ktor羸 je rozdelen羸 do 10 ast穩 pod躂a 10 kateg籀ri穩. Ka鱉d獺 kateg籀ria obsahuje zoznam emod鱉i, do ktor羸ch kateg籀ria patr穩, vr獺tane obr獺zka emod鱉i a zodpovedaj繳ceho kr獺tkeho n獺zvu.

Kliknut穩m na obr獺zok alebo text vst繳pite na vyhraden繳 str獺nku t羸chto ikon emod鱉i a zobraz穩te popis, pr穩klady pou鱉itia, technick矇 繳daje, obr獺zky in羸ch dod獺vate躂ov a podrobnej禳ie inform獺cie o t羸chto ikon獺ch emod鱉i.

Ak pou鱉穩vate mobiln羸 telef籀n, stlaen穩m a podr鱉an穩m obr獺zka Emoji zobraz穩te ponuku a potom sa rozhodnete obr獺zok stiahnu聽 alebo zdie躂a聽.

Ak pou鱉穩vate po穩ta, kliknut穩m prav羸m tlaidlom my禳i na obr獺zok Emoji zobraz穩te ponuku a potom sa rozhodnete obr獺zok stiahnu聽 alebo skop穩rova聽.

MozillaZoznam obr獺zkov emod鱉i poskytuje Mozilla

Kateg籀rie: smevy a Em籀cie

Kateg籀rie: Ludia a Telo

Kateg籀rie: Komponenty

Kateg籀rie: Zvierat獺 a Pr穩roda

Kateg籀rie: Jedlo a N獺poje

Kateg籀rie: Cestovanie a Miesta

Kateg籀rie: Aktivity

Kateg籀rie: Predmety

Kateg籀rie: Symboly

Kateg籀rie: Vlajky

Na tejto str獺nke je uveden羸 zoznam obr獺zkov Emoji navrhnut羸ch pou鱉穩vate躂om Mozilla. Autorsk矇 pr獺va na obr獺zky Emoji na tejto str獺nke patria pou鱉穩vate躂ovi Mozilla.

Celkov羸 poet najnov禳穩ch emod鱉i je 3338. Poet obr獺zkov emod鱉i poskytnut羸ch pou鱉穩vate躂om Mozilla je 1133 a poet, ktor羸 Mozilla neposkytuje, je 2205.