Kjo është një listë e të gjitha kategorive Emoji, duke përfshirë 10 kategori kryesore dhe rreth 100 nënkategori. Numri i Emoji-ve që përmbahen në secilin emër të kategorisë shfaqet pas emrit të kategorisë. Klikoni në emrin e kategorisë për të hyrë në faqen e kategorisë për të parë Emoji-t e përmbajtura.

Grafik pie i numrit të Emoji-ve të përfshirë në secilën kategori kryesore

Grafik pie i numrit të Emoji-ve të përfshirë në secilën kategori kryesore Grafik pie i numrit të Emoji-ve të përfshirë në secilën kategori kryesore

Akoma: