Lista e Emoji përfshirë simbolin emoji 👫 (me gjini të përzier) është si më poshtë:

👫 me gjini të përzier Simbol Emoji