Lista e Emoji përfshirë simbolin emoji 👴 (Normallëkurë-ton) është si më poshtë:

👴 Normallëkurë-ton Simbol Emoji