Lista e Emoji përfshirë simbolin emoji 🧑 (fëmijë i rritur) është si më poshtë:

🧑 fëmijë i rritur Simbol Emoji