Unicode Consortium ได้กำหนดระดับ Emoji สำหรับอิโมจิเหล่านั้นที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ระดับของอิโมจิใน Unicode 6.0 และ 6.1 คือ L1 และระดับของอิโมจิใน Unicode 7.0 และ 8.0 คือ L2 มีอีโมจิทั้งหมด 1281 ตัวที่มีระดับ Emoji

อย่างไรก็ตาม ในการอัปเดตหลังจาก Unicode 8.0 ระดับ Emoji จะถูกลบออก ดังนั้นอิโมจิในภายหลังทั้งหมดจึงไม่มีระดับอีโมจิอีกต่อไป