ดิวาลีเป็นเทศกาลแห่งแสงสี ซึ่งเฉลิมฉลองโดยชาวฮินดู ซิกข์ และเชนส์นับล้านทั่วโลก เทศกาลนี้มักใช้เวลาห้าวันและมีการเฉลิมฉลองในช่วงเดือน Kartika ของชาวฮินดูทางจันทรคติ (ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน)
Diwali มีความสำคัญต่อชาวฮินดูเช่นเดียวกับวันหยุดคริสต์มาสสำหรับคริสเตียน เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณ "ชัยชนะของความสว่างเหนือความมืด ความดีเหนือความชั่ว และความรู้เหนือความเขลา" ผู้คนจะจุดตะเกียงและเทียน จุดพลุ เยี่ยมญาติและเลี้ยงร่วมกัน