♎️คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

♎️ (ราศีตุลย์) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-25 - 2023-03-19
เวลาอัปเดต: 2023-03-24 17:32:12 UTC
♎️และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความนิยมของอีโมจินี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2017 และ 2018 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกันในปี 2020 แนวโน้มอัตราความนิยมเริ่มสูงขึ้น