♒️คะแนนความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง

♒️ (ราศีกุมภ์) แผนภูมิแนวโน้ม - emojiall.com
ดาวน์โหลด/สำเนา ลิงค์
ช่วงวันที่: 2018-03-25 - 2023-03-19
เวลาอัปเดต: 2023-03-24 17:33:18 UTC
♒️ในปี 2017 และ 2018 แนวโน้มความนิยมมาบรรจบกัน